UCHWAŁA NR 9

PREZYDIUM SENATU RP
z dnia 10 grudnia 1997 r.
w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1997 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym (Dz.U. Nr 131, poz. 657, z 1995 r. Nr 120, poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rozszerza się zadania państwowe zlecane Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1997 r., określone w załączniku do uchwały Prezydium Senatu z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1997 r.

2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1997 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały w wysokości 40.000,- zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 9 Prezydium Senatu RP
z dnia 10 grudnia 1997 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych do wykonania Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1997 r.

1.

Dofinansowanie kosztów druku podręcznika do nauki języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych autorstwa Blanki Konopki
(koszty druku i papieru) w nakładzie 5.000 egz.

 

 

40.000 zł

   

---------------

Razem:

 

40.000 zł