UCHWAŁA Nr 7
PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 grudnia 1997 r.

w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wysokość wypłacanych miesięcznie środków finansowych na funkcjonowanie biura wynosi 5.402 zł.

§ 2.

Wysokość wypłacanych raz na rok środków finansowych na pokrycie kosztów opinii i ekspertyz wynosi 1.000 zł.

§ 3.

Wysokość wypłacanych jednorazowo w ciągu kadencji środków finansowych na remont lokalu biura i wyposażenie biura w meble wynosi 6.500 zł.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 4 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich, zmieniona uchwałą Nr 38 Prezydium Senatu z dnia 24 lutego1997 r. oraz uchwałą Nr 5 Prezydium Senatu z dnia 19 listopada 1997 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 grudnia 1997 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK