UCHWAŁA Nr 6

PREZYDIUM SENATU

z dnia 3 grudnia 1997 r.

w sprawie określania wzorów legitymacji senatorskich oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Każdemu senatorowi niezwłocznie po złożeniu przez niego ślubowania wydaje się legitymacje senatorskie.

2. Legitymacja określona w załączniku Nr 1 do uchwały służy głównie legitymowaniu się przez senatora poza Parlamentem.

3. Legitymacja określona w załączniku Nr 2 do uchwały powinna być wykorzystywana na terenie Parlamentu.

§ 2.

1. Legitymacje senatorskie wręcza Marszałek Senatu lub upoważniona przez niego osoba.

2. Rejestr wydanych legitymacji prowadzi Kancelaria Senatu.

§ 3.

1. Ustala się wzory legitymacji senatorskich stanowiące załączniki do uchwały.

2. W legitymacji senatorskiej umieszcza się fotografię senatora, wpisuje jego imię i nazwisko, numer legitymacji i datę jej wydania.

3. Legitymację senatorską podpisuje Marszałek Senatu i senator.

§ 4.

1. Senatorowi nie wolno wykorzystywać legitymacji dla celów nie związanych z wykonywaniem mandatu.

2. Senatorowi nie wolno również odstępować legitymacji innym osobom.

§ 5.

Senator obowiązany jest zwrócić legitymacje Marszałkowi Senatu w wypadku wygaśnięcia mandatu.

§ 6.

Legitymacja senatora podlega wymianie w razie:

1) zmiany nazwiska lub imienia senatora,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) kradzieży lub zgubienia.

§ 7.

1. Senator w razie utraty legitymacji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Marszałka Senatu, podając jednocześnie okoliczności jej utraty.

2. O fakcie utraty legitymacji przez senatora, Kancelaria Senatu zawiadamia Straż Marszałkowską, ogłaszając w prasie centralnej informację o unieważnieniu legitymacji senatorskiej o wskazanym numerze.

3. Duplikat legitymacji senatorskiej wydaje się senatorowi niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 8.

Traci moc Uchwała Prezydium Senatu Nr 67 z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia (Monitor Polski Nr 61, poz. 587).

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rozpoczęcia IV kadencji Senatu.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

"Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr 6
Prezydium Senatu
z dnia 3 grudnia 1997 r.

Wzór legitymacji senatorskiej

"Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6
Prezydium Senatu z dnia
3 grudnia 1997 r.

Wzór legitymacji senatorskiej

Wymiary: 85 x 54 mm

AWERS:

poziomy pasek (czerwony);

kolor: CMYK 0, 100, 80, 15

wymiary: 85 x 7 mm

ułożenie: 2,5 mm od górnej krawędzi

zdjęcie Senatora:

wymiary: 40 x 28 mm

ułożenie: 3 mm od górnej krawędzi, 3 mm od lewej krawędzi

napis SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) Kadencja:

czcionka: Helvetica Condensed Black (Switzerland CondBlack)

rozmiary: 3 mm (8,5 punktów)

ułożenie: centralne w poziomie, środek napisu 57 mm od lewej krawędzi;

            górny brzeg liter - 3 mm od górnej krawędzi

kolory: SENAT RP - biały, (...) Kadencja - 100% czerni

godło:

wymiary: 12 x 15 mm

ułożenie: 51 mm od lewej krawędzi, 16 mm od górnej krawędzi

napis Legitymacja senatorska nr (...) wydana dnia (...)

czcionka: Helvetica Condensed (Switzerland Condensed)

rozmiar: 2,5 mm (ok. 7 punktów)

ułożenie: centralne w poziomie, środek napisu 57 mm od lewej krawędzi;

            dolny brzeg napisu - 43 mm od górnej krawędzi

imię i nazwisko Senatora

czcionka: Helvetica (Switzerland)

rozmiar: 4 mm (ok. 11,5 punktów)

ułożenie: 3 mm od lewej krawędzi, dolny brzeg napisu 51 mm od górnej krawędzi

 

Wymiary: 85 x 54 mm

REWERS:

poziomy pasek (czerwony);

kolor: CMYK 0,100, 80, 15

wymiary: 85 x 7 mm

ułożenie: 2,5 mm od górnej krawędzi

logo Senatu:

wymiary: 12 x 20 mm

kolory: orzeł z literą S (256 odcieni szarości) na białym tle

ułożenie: centralne w poziomie, środek logo 42,5 mm od lewej krawędzi;

            2,5 mm od górnej krawędzi

napis (imię i nazwisko) jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej;

czcionka: Helvetica Condensed (Switzerland Condensed)

rozmiar: 2,5 mm (ok. 7 punktów)

ułożenie: centralne w poziomie, środek napisu 62,75 mm od lewej krawędzi;

            górny brzeg napisu - 23 mm od górnej krawędzi

napis Marszałek Senatu (imię i nazwisko);

czcionka: Helvetica Condensed (Switzerland Condensed)

rozmiar: 2,5 mm (ok. 7 punktów)

ułożenie: centralne w poziomie, środek napisu 62,75 mm od lewej krawędzi;

            górny brzeg napisu - 35 mm od górnej krawędzi

napis Podpis Senatora;

czcionka: Helvetica Condensed (Switzerland Condensed)

rozmiary: 2,5 mm (ok. 7 punktów)

ułożenie: centralne w poziomie, środek napisu 22,25 mm od lewej krawędzi;

            górny brzeg napisu - 35 mm od górnej krawędzi

miejsce na podpisy:

rozmiar: 38,5 x 9 mm

ułożenie: 42 mm od górnej krawędzi oraz odpowiednio po 3 mm od prawej/lewej

            krawędzi

 

stylizowane tło RP:

rozmiar: 8,5 x 3,1 mm

kolor: 15% szarości

ułożenie: centralne