UCHWAŁA Nr 5

PREZYDIUM SENATU

z dnia 19 listopada 1997 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich, zmienionej uchwałą Nr 38 Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 1997 r., wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 wyrazy “4.845 zł” zastępuje się wyrazami “5.402 zł”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 listopada 1997 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK