UCHWAŁA NR 4

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 października 1997 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1997 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym (Dz. U. Nr 131, poz. 657 oraz z 1995 r. Nr 120, poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Prezydium Senatu z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1997 r., zmienionej uchwałami Prezydium Senatu z dnia 26 marca 1997 r., z dnia 3 kwietnia 1997 r., z dnia 16 kwietnia 1997 r., z dnia 30 kwietnia 1997 r., z dnia 15 maja 1997 r., z dnia 11 czerwca 1997 r., z dnia 23 lipca 1997 r., z dnia 11 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 20 sierpnia 1997 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy "1.210.950 zł" zastępuje się wyrazami "1.272.750 zł";

2) w załączniku do uchwały dodaje się pozycje 36-37 w brzmieniu:

Załącznikdo uchwały

Prezydium Senatu RP nr 4

z dnia 29 pażdziernika 1997 r.

Wykaz jednostek niepaństwowych oraz zadań państwowych, zleconych tym jednostkom do wykonania w 1997 r. w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

L.p.

Nazwa i siedziba
jednostki niepaństwowej

Zadania państwowe zlecone
jednostce niepaństwowej

Dotacja na wykonanie
zadania państwowego

36.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie
im. T.Goniewicza
ul. Jana Sawy 5/1
20-632 Lublin

Refundacja kosztów druku Polskiego śpiewnika popularnego wydanego przez Fundację w nakładzie 30.000 egz.

60.000 zł

37.

Warszawskie Towarzystwo
Przyjaciół Wilna i Grodna
Krakowskie Przedmieście 64 p.10

00-322 Warszawa

Sfinansowanie kosztów wyposażenia polskiego przedszkola w Kowalczukach na Litwie

1.800

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK