UCHWAŁA Nr 3

PREZYDIUM SENATU

z dnia 5 listopada 1997 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego

oraz odprawy parlamentarnej

Na podstawie art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 2 oraz w związku z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5

Prezydium Senatu

z dnia 1 lipca 1996 r.

.......................... dnia

imię i nazwisko senatora

- wzór -

Do

Prezydium Senatu

Wniosek

o przyznanie uposażenia senatorskiego

(art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)

1. Wnoszę o przyznanie uposażenia senatorskiego w całości /w części w wysokości ......../ na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, informując, że*:

 1. pozostaję w stosunku pracy u pracodawcy/pracodawców

  i w roku ........... uzyskałam/em z tego tytułu średnio-miesięczny dochód w wysokości
 2. prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami

  i w roku ........... uzyskałam/em z tego tytułu dochód w wysokości ;
  ponieważ nie jest możliwe ustalenie wysokości uzyskanego dochodu, podaję
  uzyskany przychód w wysokości
 3. prowadzę działalność rolniczą
  i w roku ......... uzyskałam/em z tego tytułu średnio-miesięczny dochód w
  wysokości ,
  w tym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości ;
  ponieważ nie jest możliwe ustalenie wysokości uzyskanego dochodu, podaję
  uzyskany przychód w wysokości
  w tym przychód z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości
 4. pobieram emeryturę/rentę w aktualnej wysokości (netto)
 5. uzyskałam/em inne dochody z tytułu
  w wysokości

2. Wniosek uzasadniam następująco:

3. Zobowiązuję się powiadomić Prezydium Senatu niezwłocznie o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku.

Podanie nieprawdy pociąga za sobą odpowiedzialność karną na podstawie art. 247 §1 Kodeksu karnego.

* wypełnić odpowiednią(e) pozycję(e) ........................................................"

(podpis)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego posiedzenia Senatu IV kadencji.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK