UCHWAŁA Nr 2

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 października 1997 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

Na podstawie art. 23 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 oraz Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 3 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia, zmienionej uchwałą Prezydium Senatu Nr 36 z dnia 13 lutego 1997 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 15;

2) w § 23 wyrazy "i § 15, które wchodzą" zastępuje się wyrazami ", który wchodzi".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 21 października 1997 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK