UCHWAŁA Nr 1
PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 października 1997 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 136, poz. 636, Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich, zmienionej uchwałą nr 38 Prezydium Senatu dnia 24 lutego 1997 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3 wyrazy "1.500 zł" zastępuje się wyrazami "3.000 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 20 października 1997 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK