Spis posiedzeń Prezydium Senatu


27 września br. odbyło się 107. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych i przyznało dofinansowanie w kwocie 35 000 zł na pokrycie kosztów wysyłki czasopisma "Missio Polonia" do środowisk polonijnych.

Przyznano 200 000 zł dofinansowania na zakup 3 nadajników 100 W wraz ze sprzętem technicznym do retransmisji TV Polonia w Kazachstanie - punkty retransmisji w Pietropawłowsku, Czkałowie i Kokczetawie.

Prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie części środków przyznanych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" z zadania "media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie" na zadania "promocja kultury i języka polskiego" oraz "wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich na Wschodzie".

Zgodnie z prośbą prezesa Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii "Orzeł Biały" przyznano pomoc finansową w wysokości 10 000 zł na zakup polskich książek dla dzieci z Sobotniej Szkoły Polskiej i środowiska polskiego.

Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej w wysokości 6000 zł dla polskiego przedszkola prowadzonego przez "Caritas-Spes-Stryj" na Ukrainie.

Nie zaakceptowano prośby o pomoc finansową, wyrażoną przez Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji "Polonia".

Prezydium wyraziło zgodę na udzielenie pomocy w wysokości 4500 zł na pomoc rzeczową dla świetlicy młodzieżowej prowadzonej przez "Caritas-Spes-Stryj".

Przyznano 10 000 zł na pomoc rzeczową dla parafii w Szumsku na Ukrainie na wyposażenie salki katechetycznej.

Prośba Kongresu Polaków w Republice Czeskiej o pomoc finansową na działalność organizacji została odrzucona.

Prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie środków z dotacji przeznaczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Prezydium wyraziło zgodę na przyjęcie dwóch zarządzeń wspólnych dla Sejmu i Senatu : w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senackich i parlamentarnych oraz w sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów działalności i kół poselskich, klubów i kół senackich, klubów i kół parlamentarnych oraz ich biur. Oba zarządzenia mają wejść w życie z dniem rozpoczęcia IV kadencji Sejmu i V kadencji Senatu


Spis posiedzeń Prezydium Senatu