Spis posiedzeń Prezydium Senatu


31 lipca 2001 r. odbyło się 103. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaakceptowało prośbę o dofinansowanie remontu Domu Polskiego Kombatanta im. gen. Andersa w Paryżu, prowadzonego przez Polską Misję Katolicką. Na ten cel przyznano 50 tys. zł. Odrzucono natomiast prośbę o sfinansowanie renowacji sali sportowej gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Akceptację prezydium uzyskał wniosek o dofinansowanie wydawanego pod patronatem Związku Polaków w Argentynie pisma "Głos Polski", o co występował sekretarz generalny Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej

Podczas posiedzenia przedyskutowano możliwość dofinansowania miesięcznika emigracyjnego "Orzeł Biały", wydawanego od 60 lat w Londynie. Przyznano na ten cel 13 985 zł. Ponadto przyznano wsparcie finansowe dla Gazety Klubu Polskiego w Japonii na zakup komputera, o co zwrócił się zespół redakcyjny gazety.

Prezydium zaakceptowało prośbę sióstr karmelitanek i przyznało 2985 zł na dofinansowanie letniego wypoczynku polskich dzieci z Brześca, w Iszkołdzi, na Białorusi.

Przychylono się do prośby o pomoc finansową dla Biblioteki Polskiej w Brukseli, przyznając na ten cel 36 tys. zł.

Rozpatrzono wniosek Fundacji Pomost - Pomoc Polakom na Wschodzie, przyznając dotację na pomoc humanitarną i kulturalną dla organizacji polskich w Gruzji.

Prezydium nie zaakceptowało prośby prof. Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", o dotację szkolenia grupy młodzieży z Ukrainy w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Szkolenia Ustawicznego w Łowiczu.

Prośba Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu o refundacje kosztów pobytu uczestników warsztatów naukowych - Polaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy została odrzucona.

Prezydium wyraziło zgodę na refundacje kosztów pobytu na Podhalu dzieci z polskiej szkoły na Łotwie, o co wystąpił oddział Związku Podhalan w Sidzinie.

Nie wyrażono zgody na dodatkowe dofinansowanie udziału Polaków ze Wschodu w X Światowych Igrzyskach Polonijnych Sopot 2001.

Prezydium rozpatrzyło wniosek TKKF "Maratończyk" i przyznało dofinansowanie kosztów transportu 15 polskich uczestników sztafety biegowej "Szlakiem Porozumień Sierpniowych 80 roku", którzy przyjadą z Białorusi i Ukrainy.

Podczas posiedzenia powrócono do wniosku Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, dotyczącego pomocy finansowej na organizację VII Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, odesłanego do Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą celem zasięgnięcia opinii. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Wyrażono zgodę na przekazanie 8 tys. zł na organizację kolonii dla dzieci polskich z rejonu brasławskiego w Polsce.

Podczas posiedzenia prezydium rozważyło możliwości udzielenia pomocy na rzecz powodzian.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu