Spis posiedzeń Prezydium Senatu


29 marca 2001 r. odbyło się 96. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium, po rozpatrzeniu projektów, podjęło dwie uchwały: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich.

Podczas posiedzenia przyznano 25 625 zł na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem obchodów jubileuszowych 20-lecia polskiego zespołu ludowego pieśni i tańca "Wileńszczyzna".

Prezydium rozpatrzyło prośbę Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, dotyczącą dofinansowania Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki, który ma odbyć się 29.04-3.05. br. w Brześciu oraz kosztów koszty wydania kwartalnika "Rota", numeru łącznego 41/42. Na ten cel przyznano 62250 zł.

Prezydium zaakceptowało skorygowany plan wydatków programowych i inwestycyjnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na rok 2001.

Podczas posiedzenia odrzucono wniosek dotyczący dofinansowania Biura Polonii w Brukseli, o co zwróciła się Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych.

Prezydium zapoznało się z opinią Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, popierającą wniosek senator Anny Boguckiej-Skowrońskiej o skierowaniu do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich sprawy wypowiedzi senatorów: R. Jarzembowskiego, D. Kempki i R. Sławińskiego z Parlamentarnego Klubu SLD na konferencji prasowej 8 marca br., a dotyczącej rzekomych nadużyć finansowych popełnionych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Kancelarię Senatu, których zachowanie nie licuje z godnością senatora RP. Prezydium zdecydowało o skierowaniu wniosku senator A. Boguckiej-Skowrońskiej do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem grupy senatorów, dotyczącym skierowania do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich sprawy senatorów wymienionych w artykule "Piwo to sport, a sport to zdrowie", który ukazał się w "Rzeczpospolitej" 29 marca br.

Przyjęto do wiadomości informację złożoną przez senatora Jerzego Suchańskiego o wybraniu go na przewodniczącego Zarządu Fundacji Elektryfikacji Rolnictwa (funkcja społeczna).


Spis posiedzeń Prezydium Senatu