Spis posiedzeń Prezydium Senatu


22 lutego 2001 r. odbyło się 94. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek uzupełniający do wniosku o wstępne finansowanie zleconych zadań państwowych w 2001 roku i zaakceptowało dofinansowanie kosztów: noclegów uczestników II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, udziału zawodników ze Wschodu w Otwartym Zimowym Pucharze Świata "Polonia 2001" oraz organizacji stażu gastronomiczno-hotelarskiego dla uczestników ze Wschodu. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie kosztów wydania dwóch numerów biuletynu informacyjnego.

Podczas posiedzenia nie zaakceptowano wniosku prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzeja Stelmachowskiego o przyznanie zaliczki na wykonanie osuszania fundamentów i ścian piwnicznych Domu Polonii w Warszawie.

Prezydium rozpatrzyło prośbę prezesa Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", dotyczącą wstępnego finansowania państwowych zadań zleconych i realizowanych od lat przez fundację. Przyznano pomoc na dofinansowanie: kosztów druku i zakupu papieru dla redakcji prasy polskojęzycznej wydawanej na Wschodzie, pokrycie kosztów emisji, przygotowania i obsługi programów w redakcjach, na opiekę nad szkółkami niedzielnymi, promocję języka polskiego i kultury polskiej oraz na wspieranie aktywności obywatelskiej środowiska polskich na Wschodzie.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu przedyskutowano prośbę arcybiskupa Mariana Jaworskiego dotyczącą pomocy finansowej przeznaczonej na prace konserwatorskie katedry łacińskiej we Lwowie. Z uwagi na to, że katedra należy do najcenniejszych zabytków kultury polskiej we Lwowie, zgodzono się na przyznanie 50 tys. zł przeznaczonych na finansowanie kosztów restauracji polichromii w prezbiterium oraz uzupełnienia braków w cennych witrażach.

Prezydium podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy parlamentarnej.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu