Spis posiedzeń Prezydium Senatu


8 grudnia 2000 r. odbyło się 91. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyznało 40 tys. zł Caritas Archidiecezji Lwowskiej na pomoc humanitarną dla Polaków na Ukrainie. 10 tys. zł przyznano na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci polskich z Mińska i obwodu mińskiego. 10 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie akcji "Gwiazdka dla polskich dzieci na Grodzieńszczyźnie", prowadzonej przez Związek Polaków na Białorusi.

Podczas posiedzenia zaakceptowano prośbę Fundacji "O uśmiech dziecka" z Makowa Mazowieckiego o dofinansowanie kosztów świątecznego pobytu w powiecie makowskim oraz pomocy materialnej dla polskich dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Na ten cel przyznano 10 tys. zł.

Prezydium Senatu przychylnie rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Słoweńskiej, popartą przez ambasadora RP w Słowenii, dotyczącą sfinansowania zakupu (6 tys. zł) sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków skupionych przy tej organizacji.

Prezydium zaakceptowało wniosek Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza i przyznało 10 tys. zł na wydanie "Kalendarza Polskiego 2001" w roku 2000.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Federacji Organizacji Kresowych i przyznano 10 tys. zł na pomoc humanitarną realizowaną przez tę fundację. Przychylono się do prośby Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich i przyznano 100 tys. zł na wydanie albumu "Kościoły rzymskokatolickie na Wołyniu".

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, nadesłane przez szkoły polskie na Łotwie, i przyznało na ten cel 94 300 zł. 10 tys. zł przeznaczono na pomoc humanitarną dla polskiej parafii w Stryju na Ukrainie.

Powrócono do sprawy zakupu odpowiedniego obiektu na potrzeby organizacji polskich w Mińsku na Białorusi. Przychylając się do opinii prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzeja Stelmachowskiego, Prezydium Senatu przyznało 553 tys. zł celem sfinansowania zakupu obiektu z przeznaczeniem na Dom Polski w Mińsku.

Odłożono rozpatrzenie dofinansowania budowy zaplecza katechetyczno-polonijno-kulturalnego przy parafii św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie.

Zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Prezydium Senatu odnowiło ważność mandatów członków delegacji parlamentu (Senatu) do zgromadzenia. Na wakujące stanowisko zaproponowano wybór przedstawiciela Ruchu Odbudowy Polski.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu