Spis posiedzeń Prezydium Senatu


5 października 2000 r. odbyło się 88. posiedzenie Prezydium Senatu.

Otwierając posiedzenie, marszałek Alicja Grześkowiak powitała wicemarszałka Marcina Tyrnę, wybranego 3 października br., po raz pierwszy uczestniczącego w posiedzeniu Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia powrócono do wniosków w sprawie pomocy dla szkól i ośrodków polskich w Bułgarii, Mołdowie, Rosji, Szwajcarii i Francji oraz na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Na wstępie zaznaczono brak podstaw do finansowania zakupu sprzętu lub wyposażenia szkołom nie będącym szkołami polskimi. Istnieje jednak możliwość zakupienia książek i pomocy naukowych dla klas polskich w szkołach narodowych.

Prezydium podjęło uchwałę, w której zaakceptowało wniosek PSKO im. Warneńczyka w Warnie i Szkoły Polskiej w Warnie. Spośród wniosków lwowskiego okręgu konsularnego zaakceptowano następujące: oddziału TKPZL i Polskiej Szkoły Sobotniej w Samborze, parafii rzymskokatolickiej w Gródku Podolskim, Szkoły Podstawowej w Gródku Podolskim oraz Rodziny Rodzin Miasta Lwowa. Spośród wniosków kijowskiego okręgu konsularnego Ambasady RP w Kijowie zaakceptowano zaś: szkoły w Dowbyszu (bez telefonu), klasztoru Karmelitów Bosych w Berdyczowie, szkół nr 48 i 33 w Kijowie, biblioteki Stowarzyszenia Polaków im. Mickiewicza, Instytutu Filologii Polskiej Kijowskiego Słowiańskiego Uniwersytetu (zestaw polskich encyklopedii jako dar od Senatu dla instytutu), Domu Polskiego w Kijowie, szkoły oraz świetlicy polskiej w Marianówce, organizacji polonijnej w Mikołajewie, a także szkoły i rady parafialnej w Czernichowie. Z wniosków mińskiego okręgu konsularnego Ambasady RP w Mińsku uwzględniono prośby ZPB w Połocku (częściowo), ZPB w Mohylewie, ZPB w Brasławiu. Ustalono, że prośba szkoły w Rubieżewiczach może ewentualnie zostać uwzględniona po zbadaniu, w jakim stopniu sprzęt służyć będzie polskim uczniom.

Prezydium Senatu przychylnie rozpatrzyło prośbę o sfinansowanie zakupu anteny satelitarnej i komputera z drukarką dla polskiej wspólnoty przy parafii św. Piotra i Pawła w Nowogrodzie Wielkim (Rosja). Ponadto zaakceptowano prośbę o zakup aparatu EKG oraz strzykawek, kroplówek i leków dla Polskiego Towarzystwa Medycznego w Mołdowie.

Nie zaakceptowano prośby zespołu "Wilia", dotyczącej zakupu kompletów strojów ludowych. Akceptację uzyskała prośba o wsparcie finansowe (zakup podręczników i oprzyrządowania) dla szkół prowadzonych przez Polską Misję Katolicką w Szwajcarii ( Fryburg, Lozanna, Monthey). Rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe na rozruch szkoły w Monthey - z powodu braku szczegółowych informacji - zostało odłożone.

Prezydium Senatu zaakceptowało prośbę Stowarzyszenia "Nazareth Famille" w Paryżu o zakup kopiarki. Jednocześnie zapoznano się z pismem Krystyny Orłowicz-Sadowskiej, prezesa Forum Oświaty Polonijnej w Paryżu i przewodniczącej Stowarzyszenia "Nazareth-Famille", w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę w filii Szkoły Polskiej w Paryżu. W tej sprawie ma być wystosowany list do ministra edukacji narodowej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

Po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Prezydium Senatu nie zaakceptowało prośby Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych o finansowe wsparcie utworzenia Biura Polonii w Brukseli.

Podczas posiedzenia omówiono list prof. Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczący sprawy własności Domu Polskiego w Wilnie.

Prezydium przyjęło do wiadomości sprawozdanie z pobytu i prac przeprowadzonych w Muzeum Polskim w Chicago, sporządzone przez Monikę Ruszczyk, pracownika naukowego PAN, przekazane przez prof. A. Stelmachowskiego.

Powrócono do sprawy poruszonej na poprzednim posiedzeniu prezydium - pomocy finansowej na remont generalny Domu Kombatanta im. gen. Andersa w Paryżu, o co wystąpił rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Stanisław Jeż. Stwierdzono, że można będzie powrócić do tej sprawy w momencie niedojścia do skutku innych planowanych wcześniej inwestycji.

Prośba dyrektora Festiwalu "Złoty Lew" (Lwów 15-25 października 2000 r.) o patronat i wsparcie finansowe została oddalona. Stwierdzono, że impreza nie ma charakteru polonijnego, biorą w niej bowiem udział teatry z kraju, brak więc podstaw do udzielenia dotacji.

Po zapoznaniu się z informacją przekazaną przez posła Mirosława Sekułę, przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, kolejny raz zwrócono uwagę na niewłaściwe postępowanie Sejmu z inicjatywami Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu