Spis posiedzeń Prezydium Senatu


20 września 2000 r. odbyło się 87. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na dofinansowanie wydania przez Instytut Socjologii KUL publikacji "Polacy represjonowani w ZSRR 1920 - 1937 w świetle archiwum Delegatury PCK w Moskwie. Słownik biograficzny". Na ten cel przyznano 30 000 zł.

Odrzucono natomiast wniosek Fundacji Pomocy i Kontaktów Międzynarodowych POLONUS z Łodzi o pomoc w wyposażeniu ich biura w sprzęt komputerowy. Nie zaakceptowano także prośby Towarzystwa Polskiego z siedzibą w Danii o sfinansowanie przyjazdu do Danii z Polski redaktora J. Wasylkowskiego, zajmującego się opracowaniem dokumentacji niepodległościowej Towarzystwa Polskiego.

Prezydium odrzuciło wniosek Fundacji "Signum Magnum" z Rybnika o dofinansowanie wydawania miesięcznika "Promyk Jutrzenki" i kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej".

Prezydium nie wyraziło zgody na spełnienie prośby Klubu Inteligencji Polskiej z Wiednia o pomoc w realizacji przygotowywanej przez klub wystawy fotograficznej "Unter uns", mającej na celu poprawę wizerunku Polaków w społeczeństwie austriackim. Stwierdzono, że z uwagi na tematykę wystawy sprawa ta leży w gestii MSZ.

Odrzucono wniosek Stowarzyszenia Tradycji Oręża im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o dofinansowanie wydania książki "Czyn zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce".

Prezydium nie zaakceptowało prośby dr. J. Mareszka, prezesa Białostockiego Towarzystwa Naukowego, dotyczącej wsparcia finansowego i moralnego Senatu RP (patronat honorowy Marszałka Senatu nad Centrum Kultury Kresów w Drohiczynie oraz dofinansowanie wydania "Pamiętnika podlaskiego").

Odnośnie do wniosku Fundacji "Semper Poloniae", dotyczącego pomocy dla programu "Szansa dla maturzystów", stwierdzono, że sprawa ta nie leży w gestii Kancelarii Senatu.

Prezydium przedyskutowało sprawę udzielenia ewentualnej pomocy finansowej w pracach remontowych Domu Kombatanta SPK im. generała Andersa w Paryżu. Z prośbą zwrócił się ks. prałat Stanisław Jeż, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w imieniu Stowarzyszenia "Concorde". Sprawa ta została odłożona.

Prezydium przyjęło do wiadomości słowa podziękowania za życzliwość i pomoc finansową w organizacji obozu dzieci polskich z Ukrainy, skierowane na ręce marszałka Senatu przez Caritas Ordynariatu Wojska Polskiego.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu