Spis posiedzeń Prezydium Senatu


12 września 2000 r. odbyło się 86. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się wstępnie z pismem dotyczącym wsparcia materialnego szkolnictwa polskiego na Łotwie, przekazanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rozpatrzenie pisma odłożono do czasu przesłania odpowiednich wniosków do Kancelarii Senatu przez podmioty zainteresowane pomocą.

Akceptacji prezydium nie uzyskała prośba senatora Franciszka Bachledy-Księdzularza o poparcie wniosku o refundację kosztów transportu młodzieży polskiej ze Wschodu, uczestniczącej w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Prezydium zaakceptowało prośbę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i przyznało 3500 zł na dofinansowanie pobytu w Krakowie dzieci polskich z Ukrainy.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia o dotację na dodruk albumów zawierających wspomnienia Polaków - repatriantów ze Wschodu. Postanowiono, że po wydaniu wspomnień Kancelaria Senatu zakupi po 100 egzemplarzy obu edycji albumów.

Podczas posiedzenia rozpatrzono prośbę Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie "Pomost" i przyznano 107 000 zł celem dofinansowania kosztów transportu z pomocą humanitarną dla Polaków w Kazachstanie. Ustalono, że podobna pomoc dla polskich organizacji w Gruzji zostanie przekazana przy okazji planowanej oficjalnej wizyty Senatu RP w Gruzji.

Akceptacji prezydium nie uzyskały wnioski Fundacji "Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie". Prezydium przyznało natomiast 20 000 zł na wydanie Kalendarza Kresowego. 2600 zł przyznano na dofinansowanie uroczystego koncertu, który odbędzie się w Schwabisch Gmund w Niemczech, z okazji 10. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy pomiędzy Polską a RFN, organizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej, należące do Krajowego Związku Organizacji Polskich w Badenii Wirtembergii.

Akceptacji prezydium nie uzyskał wniosek Stowarzyszenia Tradycji Polskiego Oręża dotyczący wsparcia finansowego konferencji. Odrzucono również wniosek Związku Deportowanych do Kazachstanu i na Syberię - Repatriantów do Polski. Stwierdzono, że sprawa ta leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozpatrzenie wniosków w sprawie dofinansowania wyposażenia szkół i organizacji polonijnych w: Bułgarii, Czechach, Jugosławii, na Białorusi, Ukrainie odłożono celem przygotowania odpowiedniego zestawienia wszystkich potrzeb w tych placówkach.

Prezydium zaakceptowało prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i przyznało 55 000 zł na zapewnienie ochrony Domu Polskiego w Wilnie.

Podczas posiedzenia rozpatrzono prośbę dyrektora Szkoły Polskiej nr 10 we Lwowie, popartą pismami Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, i przyznano 23 000 zł na pomoc socjalną dla nauczycieli tam zatrudnionych.

Prezydium przychyliło się do prośby Stanisława Stolarczyka z Kanady i przyznało 9 500 zł na dofinansowanie wydania publikacji "W obcej ziemi - polskie cmentarze i groby w Kanadzie".

Postanowiono, że pismo senatora Mariana Cichosza w sprawie zrzeczenia się mandatu senatorskiego w związku z mianowaniem go na dyrektora Delegatury NIK w Lublinie zostanie przesłane do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia i przygotowania stosownej uchwały na najbliższe posiedzenie Senatu.

Prezydium zapoznało się z pismem senatora Adama Struzika dotyczącym prośby o pokrycie kosztów leczenia p. Cieszkowskiego - obywatela Rosji pochodzenia polskiego, a gościa Polskiego Związku Szachowego. Ustalono, że wniosek zostanie przekazany do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z zapytaniem o możliwości udzielenia pomocy w dofinansowaniu operacji kardiologicznej.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu