Spis posiedzeń Prezydium Senatu


4 sierpnia 2000 r. odbyło się 84. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie części środków finansowych przewidzianych w umowie z 24 marca br. na realizację zadań inwestycyjnych w 2000 r. z wyjątkiem przesunięcia 45 000 zł na remont pomieszczeń Katedry Filologii Polskiej w Wilnie.

Prezydium wyraziło zgodę na dofinansowanie (w wysokości 5000 zł) wydawania kwartalnika "Cracovia - Leopolis" Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Krakowie.

Przychylnie rozpatrzono prośbę Związku Polonii Medycznej w Gruzji im. św. Grigoła Peradze i przyznano 25 000 zł na dofinansowanie kosztów pobytu sanatoryjnego w Borżmi grupy chorych na gruźlicę dzieci z Polskiego Centrum Edukacyjnego w Tbilisi.

Prezydium Senatu zaakceptowało wniosek Ogniska Polskiego w Turynie o dofinansowanie zakupu telewizora, magnetowidu i anteny satelitarnej. Na ten cel przyznano 6000 zł.

Prezydium przyznało 10 000 zł na dofinansowanie udziału polskich dzieci z Ukrainy w obozie w Bieszczadach, prowadzonym przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Podczas posiedzenia zaakceptowano prośbę ambasadora RP w Mińsku Mariusza Markowskiego o przyznanie dofinansowania (w wysokości 2250 zł) przejazdu dzieci polskich z Białorusi na wypoczynek letni w Polsce na trasie Mińsk-Kołobrzeg-Mińsk.

Marszałek Alicja Grześkowiak zapoznała członków prezydium z listem prof. Leona Kieresa wystosowanym z okazji rozpoczęcia przez niego sprawowania funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. W związku z powołaniem L. Kieresa na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i jego rezygnacją z funkcji członka delegacji Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na wakujące miejsce prezydium desygnowało senatora Jerzego Smorawińskiego, dotychczasowego zastępcę członka.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatorów Tadeusza Lewandowskiego i Ireneusza Zarzyckiego w trzeciej komisji senackiej (Komisja Gospodarki Narodowej). Wyrażono również zgodę na udział w pracach Komisji Gospodarki Narodowej senator Elżbiety Płonki i na jej rezygnację z udziału w pracach Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Postanowiono, że wnioski senatorów zostaną przekazane do rozpatrzenia do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu