index.htmSpis posiedzeń Prezydium Senatu


29 czerwca 2000 r. odbyło się 81. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie analizy oświadczeń majątkowych senatorów, stwierdzającą, iż senatorowie wykonali obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Prezydium rozpatrzyło odwołanie senatora Zbigniewa Antoszewskiego od uchwały Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie zwrócenia uwagi dot. wypowiedzi senatora opublikowanej 8 marca br. w "Dzienniku Łódzkim". Prezydium większością głosów (1 głos wstrzymujący się) podtrzymało decyzję komisji.

Prezydium przedyskutowało sprawę użytkowania i własności Domu Polskiego w Wilnie. Zapoznano się z dwoma pismami Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z 31 marca i 12 czerwca br., ekspertyzami prawnymi Kancelarii Adwokackiej Jonasa Iwaszki z 9 marca i 11 maja br., opinią Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie Domu Polskiego w Wilnie, ustawą Republiki Litewskiej o funduszach dobroczynności i pomocy z 14 marca 1996 r., ustawą Republiki Litewskiej o spółkach akcyjnych z 5 lipca 1994 r. z późn. zm. Przyjęto do wiadomości wariantowe rozwiązania, przedstawione w piśmie prof. Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Postanowiono upoważnić stowarzyszenie do podjęcia działań w sprawie ustalenia własności Domu Polskiego w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa oraz zapewnić siedzibę zgłaszającym taką potrzebę organizacjom polskim na Litwie. Odwołując się do wcześniejszej korespondencji, prezydium ze zdziwieniem odnotowało fakt określenia przez stowarzyszenie swej roli jako "inwestora zastępczego". Prowadząc różne prace inwestycyjne i zawierając umowy, stowarzyszenie nie działało dotychczas jak inwestor zastępczy i nie konsultowało z Prezydium Senatu ani z szefem Kancelarii Senatu kwestii własności gruntu oraz obiektów ani zasady ich użytkowania. Podobnie było w wypadku Domu Polskiego w Wilnie. Rozmowy w sprawie użytkowania obiektu stowarzyszenie prowadziło samodzielnie ze Związkiem Polaków na Litwie oraz innymi organizacjami. Tak samo samodzielnie zawarta została umowa o użytkowanie gruntu. Prezydium postanowiło zobowiązać stowarzyszenie do uzgodnienia podejmowanych przez nie działań dotyczących Domu Polskiego w Wilnie z szefem Kancelarii Senatu.

Prezydium przedyskutowało sprawę Domu Polskiego w Mińsku na Białorusi. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz pismem ambasadora RP na Białorusi postanowiono tę sprawę przekazać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i zobowiązać je do wynajęcia odpowiedniego obiektu na potrzeby polskich organizacji w Mińsku, w porozumieniu z Ambasadą RP w Mińsku, pod warunkiem że istnieją przeszkody uniemożliwiające zakup obiektu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek prezesa Związku Polaków na Białorusi Tadeusza Gowina w sprawie zakupu Domu Polskiego w Smorgoniach na Grodzieńszczyźnie i przyznało na ten cel dotację w wysokości 154 000 zł.

Wyrażono zgodę na zmianę kwalifikacji w spisie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z budowy szkoły w Mościskach na zakup obiektu po koszarach na potrzeby szkoły polskiej w Mościskach na Ukrainie.

Odrzucono prośbę - wystosowaną w imieniu ks. Wiesława Pawęskiego z Kijowa przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie - o pomoc finansową w utworzeniu ośrodka parafialnego nowej parafii katolickiej w Kijowie.

Wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z załączonym listem ks. Krzysztofa Kuryłowicza, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Czkałowie w Kazachstanie, o wsparcie finansowe budowy przedszkola postanowiono skierować do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z prośbą o rozpatrzenie możliwości realizacji.

Prezydium odrzuciło prośbę o pomoc finansową na budowę kościoła rzymskokatolickiego św. Wojciecha - Adalberta w Kaliningradzie.

Rozważono prośbę ks. Tadeusza Nowoka, krajowego koordynatora Pielgrzymki Narodowej Roku Jubileuszowego 2000 do Rzymu, dotyczącą pokrycia kosztów przejazdu do Rzymu i pobytu grupy polonijnej pielgrzymów ze Wschodu. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w wys. 50 000 zł dla grup pielgrzymów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Dodatkowo przyznano 10 000 zł na ten sam cel dla grupy polskiej z Łotwy. Prośbę Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" o dofinansowanie udziału w pielgrzymce narodowej odrzucono.

Prośbę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z siedzibą w Lublinie o dofinansowanie kolonii dla dzieci polskich ze Lwowa zdecydowano przesłać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Odrzucono wniosek o dotację polonijnego obozu edukacyjnego, który zamierza prowadzić Klub Polski w Brześciu w sierpniu br.

Rozpatrzono wniosek Towarzystwa Przyjaciół Kultury Ludowej z Krakowa o dofinansowanie udziału polskich dzieci ze Wschodu w Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych w ramach Festiwalu "Kraków 2000". Przyznano 10 000 zł.

Nie wyrażono zgody na wsparcie finansowe inicjatyw Radia "Znad Wilii".

Rozpatrzono wniosek Związku Sybiraków, Koła Poznań Winogrady i przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na pobyt wakacyjny dzieci polskich z Kazachstanu w Światowym Zlocie Harcerzy w Bednarach.

Dotację w wysokości 10 000 zł na kolonie dzieci polskich z Ukrainy uzyskało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Przemyślu.

Stwierdzono, że w celu przyspieszenia procesu dostosowania polskiego systemu prawa do prawa Unii Europejskiej konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wyposażenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu w niezbędne w tym zakresie kompetencje.

Marszałek Alicja Grześkowiak zasygnalizowała potrzebę zmian regulaminowych upraszczających podejmowanie uchwał okolicznościowych.


index.htmSpis posiedzeń Prezydium Senatu