Spis posiedzeń Prezydium Senatu


8 czerwca 2000 r. odbyło się 80. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzeja Stelmachowskiego i wyraziło zgodę na przesunięcie środków finansowych w kwocie 100 000 zł i wyasygnowanie dodatkowych 100 000 zł na pomoc w organizowanych przez Caritas kolonii letnich.

Negatywnie rozpatrzono wniosek ks. Gmitrzuka, dyrektora Caritas wołyńskiej o dofinansowanie kolonii letnich dla 80 dzieci w Polsce w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Załęczu Wielkim.

Prezydium zaakceptowało wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie i przyznało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na wakacyjny pobyt dzieci polskich ze Zbrucza na Ukrainie.

Podczas posiedzenia, na wniosek Fundacji "O uśmiech dziecka", przyznano 10 000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa polskich dzieci z Litwy i Białorusi na koloniach integracyjnych w Makowie Mazowieckim.

Akceptacji prezydium nie uzyskał natomiast wniosek Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP o dofinansowanie wakacji integracyjnych rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie.

Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Przemyślu, dotyczącego dofinansowania kolonii letnich młodzieży z Ukrainy, zostaje odłożone celem zasięgnięcia bliższych informacji na temat dofinansowania z innych źródeł.

Zaakceptowano trzy wnioski Ruchu "Rodzina Rodzin" przy Rektoracie Rzymskokatolickim przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie i przyznano po 10 000 zł z przeznaczeniem na wyżywienie polskich uczestników zza wschodniej granicy podczas wakacji.

Ustalono, że prośba Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomoc Bliźniemu" im. Matki Teresy z Kalkuty o pomoc w prowadzonej akcji kolonijnej dla dzieci polskich z Białorusi zostanie przesłana Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".

Przyznano 10 000 zł na dofinansowanie obozu letniego dla dzieci z Ukrainy, prowadzonego przez Stowarzyszenie "Młodzi Samorządni" z Radomia.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych uzyskało pomoc w wysokości 10 000 zł na wakacje dla dzieci polskich z domów dziecka w Podbrodziu i z biednych rodzin rejonu święciańskiego. Kwotę 10 000 zł przyznano także Towarzystwu Solidarnej Pomocy przy KRH NSZZ "S" HTS z Krakowa na wypoczynek dzieci polskich ze Wschodu.

Prezydium odrzuciło wniosek o dofinansowanie kolonii złożony przez Fundację "Polak Mały". Fundacja Młodej Polonii uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na pobyt dzieci polskich ze Wschodu na turnusach zdrowotnych w Rabce w okresie wakacji.

Akceptacji prezydium nie uzyskał wniosek Towarzystwa Przyjaciół Grodna o pomoc w zorganizowaniu kolonii dla dzieci polskich z Grodzieńszczyzny.

Prezydium przychyliło się do częściowej realizacji wniosku ZHP z Londynu i przyznało dofinansowanie przelotu (po jednym uczestniku) przedstawicieli harcerstwa z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier na planowany w Kanadzie VI Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju.

Prezydium nie rozpatrzyło wniosku o dotację udziału zespołów i instruktorów polonijnych w Festiwalu X Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem - Włodawa 2000.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na pokrycie kosztów udziału zespołów polonijnych w VI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Brusy, organizowanym przez Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane". Odrzucono natomiast wniosek o dofinansowanie wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy" do Wielkiej Brytanii. Nie zaakceptowano wniosku Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych o dofinansowanie "Festiwalu ludowej kultury religijnej". Stwierdzono, że powyższy wniosek należałoby przesłać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezydium zaakceptowało wniosek Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych i przyznało 40 000 zł na pokrycie kosztów pobytu i przejazdu polskich uczestników festiwalu zza wschodniej granicy.

Wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji na zakup express laboratorium na aparat USG (w tej samej cenie), o co wystąpiła prezes Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji "Polonia" prof. Maria Filina.

Podczas posiedzenia marszałek Alicja Grześkowiak przedstawiła program wizyty w Polsce w dniach 18-21 czerwca br. delegacji Rady Konsultacyjnej (Shoura) Arabskiej Republiki Egiptu z jej przewodniczącym dr. Mustafą Kamal Helmy na czele. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy wicemarszałkowie Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu