Spis posiedzeń Prezydium Senatu


18 maja 2000 r. odbyło się 78. posiedzenie prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę o dotację VII Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbędzie się w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i w Warszawie we wrześniu br. Przyznano 50 tys. zł.

Wyrażono zgodę na przesunięcie części środków finansowych, przeznaczonych na wyposażenie Domu Polskiego w Wilnie, na roboty wykończeniowe poddasza tego domu.

Prośba Fundacji Pomocy "Antyk" o dofinansowanie wydania przedwojennego podręcznika szkolnego "Zarys historii Polski" Anatola Lewickiego nie uzyskała akceptacji. Stwierdzono, że pomoc Senatu może się przejawić w ewentualnym zakupie pewnej liczby egzemplarzy tego podręcznika, już po jego wydaniu.

Prezydium odrzuciło wniosek Spółdzielni Wydawniczo-Handlowej "Książka i Wiedza" o dofinansowanie wydania książki Teresy Kaczorowskiej pt. "W cieniu araukarii" - spotkanie z Polonią brazylijską.

Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" o sfinansowanie kosztów pobytu w Polsce 4 grup młodzieży polskiej z polskich szkół i parafii ze Wschodu postanowiono przekazać, celem ewentualnej realizacji, do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Prezydium odrzuciło prośbę Zarządu Fundacji "Młodej Polonii" z Warszawy o pomoc finansową w organizacji POLONIADY '2000 - olimpiady kulturalno-literackiej dla młodzieży polonijnej.

Przychylnie rozpatrzono wniosek Fundacji "O uśmiech dziecka" z Makowa Mazowieckiego, przyznając 10 tys. zł dofinansowania na zakup materiałów do uszycia strojów dla chóru "Jutrzenka", działającego przy Domu Polaka w Porozowie.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy o dofinansowanie wysyłki zagranicznej czasopisma "Misje Dzisiaj". Zdecydowano o przekazaniu sprawy do Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia "Parafiada", przyznając 70 tys. zł na koszty organizacyjne Parafiady '2000 - dla młodzieży polonijnej.

Prezydium przychyliło się do wniosku Ogniska TKKF "Maratończyk" w Żorach o partycypację w kosztach uczestnictwa zawodników polonijnych w VI Międzynarodowej Sztafecie Biegowej "Szlakiem Porozumień 80. roku", asygnując na ten cel 13 tys. zł.

Zaaprobowano prośbę Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o wsparcie finansowe VI Festiwalu Kultury Kresowej, organizowanego w dniach 11-15 sierpnia br. w Mrągowie, przyznając 140 tys. zł.

Prezydium przychylnie rozpatrzyło prośbę o stałą pomoc finansową przy redagowaniu i wydawaniu w Libanie miesięcznika "Polskie Cedry".

Zgodnie z prośbą przewodniczącego komisji organizacyjnej festiwalu Jana Mincewicza, postanowiono przekazać 60 tys. zł na organizację Festiwalu Kultury Polskiej "Kwiaty Polskie", już tradycyjnie mającym się odbyć w Niemenczynie pod Wilnem.

Wniosek Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią w Bydgoszczy o sfinansowanie kosztów statuetek mających stanowić nagrodę "za osiągnięcia w badaniach polonijnych" został odrzucony.

Prezydium zapoznało się z pismem radnych AWS z Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie głosowania senatora Jerzego Adamskiego nad projektem uchwały Senatu potępiającym zbrodnię katyńską.

Prezydium przyjęło do wiadomości pozytywną opinię Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dot. zmian nazwy biur w Kancelarii Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu