Spis posiedzeń Prezydium Senatu


29 marca 2000 r. odbyło się 76. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej. Uchwała powyższa reguluje formę dodatku dla sekretarzy Senatu. Prezydium przyjęło także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu omówiło również sprawy polonijne.

Nie zaakceptowano wniosku Fundacji Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, dotyczącego sfinansowania występów artystycznych Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej dla organizacji polskich na Żytomierszczyźnie.

Prezydium odrzuciło wniosek Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią o dotację na realizację projektu I Międzynarodowego Seminarium nt. "Kultura wartością wiążącą środowiska Polonii z krajem".

Akceptacji prezydium nie uzyskał też wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego o dotację na wydawanie dwumiesięcznika "Forum Polonijne" (skierowany na poprzednim posiedzeniu prezydium do Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą celem zasięgnięcia opinii). Odrzucono również wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie o dotację Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych, planowanego w dniach 1-31 lipca 2000 r.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Fundacji "Oświata Polska za Granicą" o dofinansowanie programu bezpłatnej prenumeraty prasy dla Środowisk Polskich na Wschodzie i przyznało na ten cel 100 000 zł.

Z aprobatą prezydium spotkał się także wniosek Polskiej Agencji Informacyjnej o dotację na wydanie słownika "Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą". Prezydium przyznało na dokończenie zadania 90 000 zł.

Podczas posiedzenia rozpatrzono prośbę prezesa radia "Znad Wilii" Czesława Okińczyca o dotację na pokrycie kosztów dzierżawy nadajników radia również w bieżącym roku. Mając na uwadze bardzo szeroki zasięg tego radia i dobrą opinię o nadawanym programie, uznano potrzebę dalszego wsparcia finansowego, przyznając - na razie -20 000 USD.

Prezydium ze zrozumieniem podeszło do zagadnienia objęcia pomocą finansową dalszego funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli, uznając konieczność sprawowania przez Senat pieczy nad tą polską instytucją kulturalną.

Prezydium przyjęło do wiadomości zawiadomienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie o uprawomocnieniu się 24 marca br. orzeczenia w sprawie senatora Mariana Jurczyka. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą - Ordynacja wyborcza do Senatu, wygaśnięcie mandatu senatorskiego winno być potwierdzone stosowną uchwałą Senatu.

Prezydium zaakceptowało prośbę senatora Władysława Bartoszewskiego, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, i wyraziło pozytywną opinię o powołaniu Podkomisji ds. Prawa Unii Europejskiej. W ramach wsparcia działalności wyrażono pogląd, że zatrudnienie dodatkowego sekretarza podkomisji oraz przyznanie jej pomieszczenia może być zrealizowane tylko pod warunkiem istnienia odpowiednich możliwości finansowych i lokalowych Kancelarii Senatu.

Marszałek Alicja Grześkowiak zasygnalizowała potrzebę wnikliwego rozpatrzenia sprawy przyszłego użytkowania Domu Polskiego w Wilnie. Prezydium ma zająć stanowisko w tej sprawie na swym następnym posiedzeniu.

Szef Kancelarii Senatu minister Bogdan Skwarka przedstawił krótką relację o przebiegu tegorocznej kontroli NIK w Kancelarii Senatu. Prezydium zgodnie stwierdziło celowość ukierunkowania tak wnikliwej kontroli również na inne urzędy centralne.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu