Spis posiedzeń Prezydium Senatu


8 grudnia 1999 r. odbyło się 70. posiedzenie Prezydium Senatu. Podczas posiedzenia omówiono sprawy polonijne.

Prezydium przedyskutowało sprawę pomocy finansowej dla Instytutu Nauk Religijnych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. Przyznano 215 000 zł na remont budynków w Gródku, przeznaczonych na siedzibę instytutu.

Prezydium przychyliło się do wniosku dyrektora "Caritasu" Archidiecezji Lwowskiej, dotyczącego charytatywnej pomocy świątecznej dla polskich dzieci zamieszkałych na terenie tej archidiecezji i przyznało dotację w wysokości 50 000 zł.

Podczas posiedzenia zaakceptowano wniosek parafii katedralnej we Lwowie o dofinansowanie remontu czternastowiecznej katedry i przyznano pomoc w wysokości 387 000 zł.

Prezydium Senatu rozpatrzyło następujące wnioski Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie":
- o przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją kursów kultury, cywilizacji i języka polskiego w Mińsku (Białoruś) przez Instytut Polski - wniosek odrzucony,

- o przyznanie środków na dofinansowanie edycji 20 numeru czasopisma "Przegląd Wschodni" - wniosek został odrzucony,

- o przyznanie dodatkowych środków na pomoc w organizowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie (Słowacja) akcji gwiazdkowej - prezydium przyznało na ten cel 2000 zł,

- o przyznanie środków na pokrycie części kosztów pobytu i transportu do Polski Chóru Grodzieńskie Słowiki - prezydium przyznało pomoc w wysokości 10 000 zł,

- Prezydium Senatu zaakceptowało wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i przyznało "Gazecie Lwowskiej" pomoc w wysokości 5 600 zł,

- o przyznanie środków na druk i papier do wydania dodatku do pisma "Radość Wiary" oraz na pokrycie kosztów druku i papieru wydania bożonarodzeniowego pisma "Echa Rygi"- prezydium przyznało na ten cel 6000 zł.

Podczas posiedzenia prezydium pozytywnie rozpatrzyło wniosek parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wawiórce (Białoruś), dotyczący przyznania środków na zakup sprzętu RTV (z podobnym wnioskiem zwróciła się przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Janina Sagatowska).

Prezydium przekazało do wyjaśnienia wniosek Polskiego Klubu Sportowego "Sokół" z Grodna.

Podczas posiedzenia rozpatrzono prośbę Fundacji "O Uśmiech Dziecka" dotyczącą udzielenia dotacji na zakup odzieży dla wychowanków Polskiej Szkoły Specjalnej w Podbrodziu (Litwa). Prezydium postanowiło przyznać na ten cel 4500 zł.

Prezydium przyznało 8000 zł Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie na zorganizowanie "Gwiazdki dla polskich dzieci na Grodzieńszczyźnie".

Prezydium pozytywnie rozpatrzyło wniosek "Polonii" - Związku Polaków w Armenii i przyznało środki na zakup komputera z kolorową drukarką oraz faksu.

Prezydium zadecydowało o zwiększeniu kwoty przewidzianej w uchwale nr 82 z 8 kwietnia 1999 r. do wysokości 300 000 zł.

Prezydium nie przyznało środków na zakup faksu i komputera z drukarką dla Katedry Polonistyki Uniwersytetu Kijowskiego (Ukraina).

W sprawach różnych prezydium nie wyraziło zgody na współorganizowanie przez Komisję Ochrony Środowiska polsko-greckiego sympozjum dotyczącego ochrony środowiska.

Na zakończenie posiedzenia marszałek Senatu odczytała podziękowanie za życzenia imieninowe przesłane Ojcu Świętemu oraz przedstawiła pismo marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego informujące o spotkaniu opłatkowym parlamentarzystów, które odbędzie się 22 grudnia 1999 r., a także przekazała zaproszenie od prymasa Polski na spotkanie wigilijne 16 grudnia skierowane do senatorów.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu