Spis posiedzeń Prezydium Senatu


24 listopada 1999 r. odbyło się 69. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium przedyskutowało sprawę pomocy finansowej dla Kongresu Polaków w Republice Czeskiej i przyznało 57 000 zł na prowadzenie działalności.

Rozpatrzenie wniosku Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o przyznanie jednorazowej pomocy Polskiej Księgarni w Wilnie zostało odłożone celem wyjaśnienia możliwości udzielenia innych form pomocy niż określone we wniosku.

Prezydium zaakceptowało 2 wnioski:

- dotyczący sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego i udzielenia pomocy charytatywnej Szkole Polskiej nr 10 we Lwowie; na ten cel przyznano 38 600 zł,

- dotyczący sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie; na ten cel przyznano 18 000 zł.

Prezydium Senatu postanowiło przyznać 5200 zł na zakup sprzętu audiowizualnego dla Polskiej Szkoły Sobotniej w Zdołbunowie na Ukrainie.

Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawy przedstawione w dwóch pismach przewodniczącej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Janiny Sagatowskiej.

a) Po zapoznaniu się z opinią komisji w sprawie wniosku Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, przekazanym do zaopiniowania decyzją Prezydium z 22 września br. I rozpatrzonym przez komisję 16 listopada br. Prezydium stwierdziło, że Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" powinno umieścić ten wniosek w swoim planie inwestycyjnym, a kwota przeznaczona na ten cel powinna być ustalona po negocjacjach ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech.

b) Prezydium zapoznało się z sugestią komisji odnośnie do przekazywania jej do opiniowania wszystkich wniosków o dotacje z Kancelarii Senatu w dziale "Opieki nad Polonią i Polakami za granicą", napływających do Senatu RP. Prezydium uznało, że z różnych względów, w tym regulaminowych, przesyłanie wszystkich wniosków nie jest możliwe. Dlatego też prezydium będzie przesyłało do zaopiniowania tylko najważniejsze wnioski.

Prezydium przyjęło do wiadomości sprawozdanie senatora Jana Chojnowskiego z odbytej przez niego podróży służbowej po ośrodkach polskich rozmieszczonych w różnych regionach Ukrainy.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu