Spis posiedzeń Prezydium Senatu


9 września 1999 r. odbyło się 64. posiedzenie Prezydium Senatu. Podczas posiedzenia prezydium przyjęło projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie zasad przeznaczenia środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin. Prezydium zaakceptowało również projekt uchwały Prezydium Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno-organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia.

W drugiej części posiedzenia Prezydium Senatu omówiło sprawy polonijne. Prezydium wysłuchało informacji szefa Kancelarii Senatu ministra Bogdana Skwarki o stanie środków z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczonych na działalność polonijną.

Następnie prezydium rozpatrzyło wniosek Caritas Diecezji Płockiej i przyznało 10 tys. zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin polskich ze Wschodu w ośrodku Caritas w Popowie. Akceptacji prezydium nie uzyskał natomiast wniosek Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczący przyznania dofinansowania uczestnictwa w zjeździe lekarzy polskiego pochodzenia zamieszkałych w krajach b. Związku Radzieckiego.

Podczas posiedzenia pozytywnie rozpatrzono wniosek Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta ze Stalowej Woli i przyznano 5 tys. zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci polskich ze Lwowa.

Prezydium przyznało 10 tys. zł na dofinansowanie kosztów druku przetłumaczonych na język polski uchwał i ustaw Republiki Litwy w " Kurierze Wileńskim".

Prezydium omówiło także wnioski o przyznanie środków w III kwartale br. na wyszczególnione zadania przekazane przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie"; 8.672 zł przyznano jako rozszerzenie zadania "pomocy dla radiowych i telewizyjnych programów polskojęzycznych" z przeznaczeniem na pokrycie emisji dodatkowych 12 godzin audycji radiowych nadawanych przez Towarzystwo Radiowe Lwów. Nie znaleziono formalnych podstaw sfinansowanie operacji chorego dziecka z Ukrainy przebywającego w CZD w Międzylesiu. Nie uzyskał akceptacji wniosek o przyznanie dodatkowych środków na pokrycie pobytu dzieci z Litwy w Dębkach pod Kołobrzegiem zorganizowanego przez Warszawski Klub Karate Tradycyjnego Kime.

Akceptację prezydium uzyskał wniosek o dofinansowanie wydawania pisma Związku Polaków Podola w Jarmolińcach "Głos Podola". Na ten cel przyznano 5000 zł.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu omówiono prośbę nadesłaną przez Konsulat Generalny RP w Brześciu w imieniu polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego "Karolinka" z Polesia o pomoc w sfinansowaniu potrzebnych zespołowi akcesoriów zgodnie z załączoną listą. Wyrażono zgodę na zakup stroju ludowego dla jednej pary tanecznej.

Prezydium zapoznało się z prośbą senatora Józefa Kuczyńskiego o dofinansowanie wydatków związanych z działalnością Zespołu Tańca Ludowego "Zgoda", istniejącego przy szkole średniej w Rudominie pod Wilnem. Stwierdzono, iż do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest złożenie go przez kierownictwo zespołu.

Prezydium przyznało 8000 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów Szkółki Polonijnej przy Ambasadzie RP w Belgradzie, dzieci i młodzieży z polsko-jugosławiańskich małżeństw.

Prezydium wyraziło zgodę na zakup sprzętu komputerowego, rtv i innych - darów Senatu RP dla środowisk polskich w Rumunii i Mołdowie. Dary te zostaną przekazane przez marszałek Senatu Alicję Grześkowiak podczas oficjalnej wizyty w tych krajach.

Podczas posiedzenia wyrażono zgodę na sfinansowanie niezbędnego wyposażenia kuchni w polskiej szkole podstawowej w Hnojniku na Zaolziu w Republice Czeskiej.

Prezydium zapoznało się też z pismem przesłanym do marszałek Senatu Alicji Grześkowiak przez T. Sulejmenowa, ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce, dotyczącym wyborów do Senatu Kazachstanu. Wyrażono zgodę na udział senatora - członka OBWE z zaznaczeniem, że wybór senatora ma być dokonany na zasadzie pluralistycznej.

Prezydium przyjęło do wiadomości wyjaśnienia prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji powstałej w czasie przedstawiania stanowisk przez ministrów: Marcinkiewicza i Onyszkiewicza podczas 40. posiedzenia Senatu.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z senatorem III kadencji Adamem Wosiem przez Urząd Miasta i Gminy Sieniawa.

Drogą uchwały Prezydium wprowadziło zasadę, że każda z komisji senackich ma prawo do zorganizowania maksimum 3 posiedzeń wyjazdowych w ciągu roku.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu