Spis posiedzeń Prezydium Senatu


14 lipca 1999 r. odbyło się 62. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur. Zgodnie z wymogami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwała taka winna być przyjęta w porozumieniu między Prezydium Sejmu a Prezydium Senatu. W powyższej sprawie Kancelaria Sejmu nie porozumiała się z Kancelarią Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Fundacji "POMOST Pomoc Polakom na Wschodzie", przyznając dofinansowanie w wys. 40 tys. zł na koszty transportu pomocy humanitarnej dla Polaków w Kazachstanie i Rosji. Jednocześnie zwrócono uwagę na skandaliczne notatki, jakie ukazały się w kilku dziennikach odnośnie dofinansowania tego transportu przez Senat. Postanowiono zobligować prezesa Fundacji do sprostowania w prasie przesyłając mu stosowne pouczenie.

Przychylnie rozpatrzono wniosek Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego z Krakowa "Ośrodek Myśli Politycznej". Dotacja w wys. 62 tys. zł przeznaczona ma być na dofinansowanie kosztów II części programu naukowego Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki.

Prośbę o wyposażenie gabinetu języka polskiego w Szkole Średniej Nr 14 w Żytomierzu na Ukrainie przekazano, celem realizacji, do Fundacji "Oświata Polska za Granicą", przyznając dofinansowanie w wys. 6700 zł.

Do tej fundacji została również przekazana prośba o sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia dla Domu Polskiego w Kijowie. Przeznaczono na ten cel 10 500 zł.

Także prośbę Związku Polaków na Ukrainie o zakup potrzebnego tej organizacji sprzętu postanowiono przekazać do realizacji powyższej fundacji, przeznaczając na ten cel 3 500 zł.

Wniosek Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków "ZGODA" o pomoc finansową celem uporządkowania grobu jednego z zasłużonych Polaków postanowiono przesłać do sekretarza generalnego Rady Pamięci Walki i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika celem ewentualnej realizacji.

Prezydium omówiło wniosek Komitetu Wykonawczego Rady Wiejskiej w Susłach rejonu Nowograd - Wołyński, poparty przez konsula generalnego RP w Kijowie, o dofinansowanie budowy szkoły w Susłach. Stwierdzono, że Senat nie może finansować budowy szkoły ukraińskiej, może jedynie wyposażyć klasę nauczania języka polskiego, jaka ma w tej szkole powstać.

Prezydium zaaprobowało wnioski zgłoszone przez Ambasadę RP w Mińsku na Białorusi obwodowych i rejonowych zarządów Związku Polaków na Białorusi. Z drobnymi korektami zostanie dokonany zakup wyszczególnionego sprzętu i w odpowiednim czasie zostanie on wręczony przez jednego z wicemarszałków Senatu.

W dniach 13-18 września br. udaje się oficjalna delegacja Senatu RP do Mołdowy (na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Republiki Mołdowy) oraz Rumunii (na zaproszenie przewodniczącego Senatu Republiki Rumunii. W tym czasie przypada 60. rocznica udzielenia przez rząd Rumunii gościny żołnierzom polskim po klęsce wrześniowej w 1939 r. Delegacji przewodniczy marszałek Alicja Grześkowiak, w delegacji weźmie udział 2-3 senatorów z Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, członków wytypuje przewodniczący komisji senator Władysław Bartoszewski. Skład delegacji do obu krajów ma być ten sam.

W dniach 25-30 września br. udaje się do Kanady (w ramach rewizyty) oficjalna delegacja Senatu RP. Delegacji przewodniczyć będzie marszałek Alicja Grześkowiak W delegacji wezmą udział: wicemarszałek Andrzej Chronowski oraz jeden z senatorów grupy polsko-kanadyjskiej, z innego klubu niż AWS.

Prezydium zapoznało się z inicjatywą parlamentarzystów węgierskich i polskich, członków bilateralnych grup parlamentarnych, odnośnie do spotkania, które odbędzie się w Balatonboglar w dniach 27-30 sierpnia br. (m.in. odbędzie się mecz piłki nożnej).

W związku z oświadczeniem senatora Jerzego Suchańskiego, po omówieniu opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, prezydium postanowiło zwrócić się do przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich senatora Ireneusza Zarzyckiego z prośbą o rozpatrzenie w pracach nad zmianami Regulaminu Senatu sprawy podniesionej w oświadczeniu, a mianowicie uregulowania kwestii długości i liczby oświadczeń. Prezydium postanowiło jednocześnie zwrócić się do komisji również o uregulowanie kwestii zakresu oświadczeń. Zdaniem prezydium, przedmiotem oświadczeń, przesyłanych następnie przez marszałka Senatu zainteresowanym, nie powinny być sprawy indywidualne, które - na podstawie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senator - mogą być załatwiane przez senatora. Tylko w wypadku, kiedy wystąpienia senatora okażą się nieskuteczne, należy liczyć się z pomocą marszałka w wykonywaniu mandatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenie skierowane do marszałka Senatu przez senator Dorotę Czudowską.

Powracając do sprawy wyjazdu do USA senator Józefa Frączka - przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie znaleziono uzasadnienia do pokrycia kosztów; wyjazd ten bowiem nie mieści się w ramach oficjalnych kontaktów parlamentarnych. Uchwałą prezydium podtrzymana została decyzja zgody na wyjazd, ale bez pokrycia kosztów.

Prezydium zapoznało się z pismem wojewódzkiego lekarza weterynarii województwa lubuskiego dotyczącego wątpliwości co do terminu oraz ochrony (ustawa o obowiązkach i prawach posłów i senatorów) w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z Mieczysławem Protasowiczem, senatorem RP III kadencji. Przychylając się do opinii prawnej w tej sprawie stwierdzono, że senatorowi nie przysługuje już "okres ochronny" i prezydium nie musi wydawać zgody.

Prezydium z zadowoleniem przyjęło do wiadomości podziękowanie Redakcji "Echa Rygi" za udzielone przez Senat RP wsparcie finansowe i zaangażowanie w sprawie piśmiennictwa polonijnego.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu