Spis posiedzeń Prezydium Senatu


23 czerwca 1999 r. odbyło się 60. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium omówiło wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o dofinansowanie kolonii polonijnych dla dzieci z Belgradu, Kazachstanu, Białorusi i Ukrainy oraz nagrania programu rozrywkowego pt. "Podwieczorek z... Polonią", emitowanego comiesięcznie w TVP i WOT. Oba wnioski zostały odrzucone z uwagi na znaczną kwotę przekazaną już Stowarzyszeniu (zgodnie z nadesłanym harmonogramem) celem realizacji podobnych zadań.

Wniosek Fundacji Kultury Akademickiej "UNIWERSITAS' o dofinansowanie Campusu Akademickiego "Integracja 2000", w którym mieliby wziąć udział studenci polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, nie uzyskał akceptacji.

Rozpatrzono wniosek Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Sędzimira w Krakowie o dofinansowanie wypoczynku dzieci z polskich rodzin mieszkających na Ukrainie i Litwie; postanowiono przyznać 15 tys. zł.

Nie uzyskał akceptacji wniosek Towarzystwa Przyjaciół "Ziemi Mielnickiej" o dofinansowanie obchodów "Dni Ziemi Mielnickiej".

Prezydium zaakceptowało wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Przemyślu, przyznając dofinansowanie kosztów pobytu rekreacyjnego w Babicach dzieci polskich z Ukrainy w wys. 20 tys. zł. Kolonie te zyskały opinię dobrze zorganizowanych.

Również uzyskał akceptację wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Przemyskiej. Przyznano 10 tys. zł. na projekt pn. "Wspólne Wakacje", zapewniający letni wypoczynek w Trójcy dla dzieci polskich z Ukrainy wraz z polskimi dziećmi okolic Przemyśla.

Nie uzyskał akceptacji wniosek Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej "Wschód" z siedzibą w Bydgoszczy o dofinansowanie prowadzonych w lipcu br. warsztatów doskonalenia znajomości języka polskiego i historii Polski wśród nauczycieli szkół polskich na Kresach.

Rozpatrzono prośbę Kurii Prowincjonalnej Zakonu Bonifratrów o pomoc finansową na prowadzoną charytatywnie Środowiskową Stację Opieki Medyczno-Pielęgnacyjnej na Ukrainie w Drohobyczu. Świadczeniami Stacji objęci są głównie Polacy - osoby starsze, chore i o niskim uposażeniu. Przyznano 20 tys. zł.

Powrócono do wniosku Kwatery Głównej ZHP o dofinansowanie akcji letniej dla środowisk polonijnych organizowanej przez Kwaterę Główną. Wniosek został oddalony z zaznaczeniem, że ewentualna pomoc finansowa może być przyznana, ale na wniosek poszczególnych oddziałów.

W związku z planowanym w lipcu br. wyjazdem delegacji Polsko-Peruwiańskiej Grupy Parlamentarnej do Peru, na zaproszenie Peruwiańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Prezydium wyraziło zgodę na udział w delegacji senatora Grzegorza Lipowskiego.

Prezydium wyraziło wstępnie zgodę na urlop i korzystanie z paszportu dyplomatycznego w związku z planowanym przez senatora Janusza Okrzesika wyjazdem studyjnym na zaproszenie ambasady USA i United States Internation Agency do USA w dniach 11 lipca - 3 sierpnia br. Nie zgodzono się natomiast na przyznanie stosownych diet.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację zawartą w piśmie senatora Ryszarda Sławińskiego o zorganizowanym "Biegu Milowego Słupa". Stwierdzono, że imprezę tę o pogodnym, rekreacyjno-apolitycznym charakterze, można propagować poprzez kluby.

Prezydium zaakceptowało ideę uczczenia pamięci senatora trzech kadencji i wicemarszałka Senatu I i III kadencji - śp. Zofii Kuratowskiej. Prośbę Parlamentarnej Grupy Kobiet o zorganizowanie uroczystości wspomnieniowej Prezydium przekazało na ręce wicemarszałka Donalda Tuska z sugestią zorganizowania takiej uroczystości. Nie ma bowiem zwyczaju, by tego typu uroczystości odbywały się pod patronatem Prezydium; zorganizować może je klub lub (w tym wypadku) Parlamentarna Grupa Kobiet.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu