Spis posiedzeń Prezydium Senatu


24 marca 1999 r. odbyło się 51. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium przyjęło do wiadomości projekt programu wizyty w Parlamencie Ojca Świętego, planowanej w czerwcu br.

Prezydium rozpatrzyło stanowisko Prezydium Sejmu w sprawie wysokości uposażeń poselskich posłów otrzymujących świadczenia emerytalne oraz posłów otrzymujących rentę z tytułu wypadku przy pracy. W wyniku dyskusji zaakceptowano stanowisko, że wobec senatorów pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie dotychczasowych zasad przyznawania uposażeń senatorskich, tzn. w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością otrzymywanego świadczenia emerytalnego lub rentowego a aktualną wysokością pełnego uposażenia senatorskiego. Prezydium Senatu przychyliło się do stanowiska Prezydium Sejmu, że posłom, którzy otrzymują tzw. renty wypadkowe, może być przyznane uposażenie poselskie w pełnej wysokości z jednoczesnym zachowaniem możliwości uzyskiwania dochodu z tytułu otrzymywanego świadczenia rentowego. Jednocześnie jednak Prezydium Senatu stwierdziło, że należy rozważyć, czy powyższego prawa nie należy ograniczyć wyłącznie do tych senatorów (posłów), którzy nabyli uprawnienia do renty w związku z wypadkiem podczas trwania kadencji Parlamentu.

Prezydium omówiło sprawy polonijne. Po rozpatrzeniu wniosków Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Prezydium przyznało 2.500.000 zł na wykonanie zadań zgodnie z załączonym wykazem.

Prezydium oddaliło wniosek Fundacji "Polonia" o przyznanie dotacji na przeprowadzenie szkolenia menadżerskiego dla Polaków ze Wschodu.

Wnikliwej analizie poddano: prośbę Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka" o kontynuację patronatu Senatu RP nad konkursem im. gen. Stanisława Maczka na pamiętniki pt. "Zachodnie losy Polaków" oraz wniosek o dotację na wydawanie IV, V i VI tomu tych pamiętników. Prezydium zaakceptowało propozycję marszałek Alicji Grześkowiak o przekazanie wniosku o dotację do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" celem ewentualnej realizacji. Odnośnie patronatu nie znaleziono podstaw uzasadniających celowość jego kontynuacji.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Centrum Studiów Latynoamerykańskich - CESLA Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący sfinansowania wydania materiałów z konferencji naukowej pt. "Rola duchowieństwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej". Postanowiono przyznać na ten cel 7 tys. zł. na pokrycie niektórych kosztów konferencji.

Prezydium Senatu omówiło sprawy zagraniczne. Wicemarszałek Senatu Andrzej Chronowski przedstawił relację z podróży do niektórych krajów Azji, w której towarzyszył prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.

Prezydium zaznajomiło się ze szczegółowym planem XI Posiedzenia Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i Unii Europejskiej, które odbędzie się w Warszawie 29-31 marca br.

Marszałek Senatu poinformowała o wizycie delegacji Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii z przewodniczącym Zgromadzenia Khosrovem Harutyunyanem, która odbędzie się 7-10 kwietnia br. Ustalono, że członkowie Prezydium będą towarzyszyć delegacji w poszczególnych spotkaniach zaplanowanych w czasie jej pobytu w Polsce.

Omówiono również sprawę obchodów 50-lecia Rady Europy. W Sejmie debata na temat Rady Europy odbędzie się podczas posiedzenia plenarnego przewidzianego w dniach 19- 21 maja br. Prezydium zdecydowało, że właściwą formą obchodów w Senacie byłoby zorganizowanie przez Komisję Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej seminarium na temat Rady Europy albo posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Poza tym postanowiono, że w celu podkreślenia rocznicy zostanie wygłoszone krótkie wystąpienie otwierające posiedzenie Senatu przypadające około 5 maja br.

Sprawę rozpatrzenia oświadczenia senatora Ryszarda Jarzembowskiego odłożono na posiedzenie Prezydium w pierwszych dniach kwietnia br.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu