Spis posiedzeń Prezydium Senatu


16 marca 1999 r. odbyło się 50. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium przedyskutowało wnioski dotyczące dofinansowania działalności polonijnej. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (z uwagi na wprowadzone zmiany) został na razie wycofany.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem Pilskiego Domu Kultury o dotację na zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Bukowińskie Spotkania" w dniach 3-5 czerwca br. w Jastrowcu koło Piły. Powyższa sprawa została odłożona do czasu uzupełnienia wniosku o szczegółowy wykaz spraw ściśle polonijnych związanych z tym festiwalem i podlegających w związku z tym ewentualnemu dofinansowaniu przez Senat.

Prezydium zaakceptowało warunkowo wniosek oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w Nowym Sączu dotyczący dofinansowania udziału artystów polonijnych w plenerze malarskim poświęconym bł. Kindze, który ma się odbyć w maju br. w Starym Sączu. Wniosek ma zostać uzupełniony o wykaz osób pochodzenia polskiego mających wziąć udział w planowanej imprezie.

Wniosek Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie o dofinansowanie pobytu grup polskich z sąsiednich krajów w imprezach folklorystycznych organizowanych przez Muzeum 27 marca br. postanowiono przekazać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" celem ewentualnej realizacji.

Prezydium szczegółowo przeanalizowało wniosek Prezesa Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych Zygmunta Szkopiaka o dofinansowanie wydatków związanych z otwarciem oraz początkową działalnością Biura Polonijnego w Brukseli. Stwierdzono, że przedstawiona przez prezesa Z. Szkopiaka planowana działalność biura tylko w części jest związana z działalnością polonijną i wykracza poza zakres spraw, które ustawowo może Senat finansować.

Prezydium rozważyło termin i porządek następnego posiedzenia Senatu. Ustalono, że zostaną one przedłożone Konwentowi Seniorów celem zasięgnięcia opinii.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu