Spis posiedzeń Prezydium Senatu


3 marca 1999 r. odbyło się 49. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium wyraziło opinię w sprawie zaplanowanych na rok 1999 środków finansowych na prowadzenia biur senatorskich i możliwości ich podniesienia. Stwierdzono, że optymalnym rozwiązaniem byłaby zmiana wysokości środków na prowadzenie biura od marca br.; wysokość środków może wtedy wynieść 7500 zł. Sprawę określenia wysokości diety senatorskiej postanowiono odłożyć do czasu ewentualnej zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Omówiono sprawę przedstawioną przez marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego w nadesłanym piśmie: "W nawiązaniu do pism Pani Marszałek, przy których zostały przekazane do Sejmu senackie projekty ustaw o zmianie ustaw o kulturze fizycznej oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny zwracam się z uprzejmą prośbą o spowodowanie uzupełnienia uzasadnienia powyższych projektów ustaw zgodnie z regulaminem Sejmu. Uzasadnienia te nie przedstawiają bowiem, zgodnie z wymogiem regulaminu Sejmu, stwierdzenia zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej ani też oświadczenia o stopniu lub powodach niezgodności z tym prawem". W wyniku dyskusji stwierdzono, iż przekazanie uzupełnienia uzasadnienia nie jest zgodne z przepisem art. 112 Konstytucji RP, stworzy precedens podporządkowania Senatu regulaminowi Sejmu. Poza tym nie wszystkie projekty ustaw wymagają stwierdzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej. Jest to pierwszy przypadek zgłoszenia przez Sejm tego typu wymagań w stosunku do projektów ustaw senackich, a w tym akurat wypadku oba projekty nie muszą tych wymogów spełniać. Na jakich zasadach przyjęte zostały inne, poprzednie senackie projekty? Poza tym nie zapewniono środków na stworzenie odpowiedniej instancji w Kancelarii, która by orzekała o tejże zgodności. Pismo zawierające powyższe uwagi ma zostać wysłane do marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego.

Prezydium rozpatrzyło projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez Senat poza granice kraju. Uchwała ta musi być - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - uzgodniona z Prezydium Sejmu.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację przekazaną przez przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, dotyczącą senatora Henryka Stokłosy.

Prezydium rozpatrzyło rezygnację senator Jadwigi Stokarskiej z członkostwa w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wniosek senator zostanie przekazany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

W nawiązaniu do pisma prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzeja Stelmachowskiego stwierdzono, że przysyłając uszczegółowienie zadań, o co Stowarzyszenie było proszone, przysłano jednocześnie szczegółowe kosztorysy zadań z widoczną zmianą kosztów w stosunku do danych pierwotnych: wzrost narzutu z 10 do 18%. Zostanie wystosowane pismo na ręce prezesa Stowarzyszenia, wykazujące bezzasadność podniesienia kosztów.

Prezydium wyraziło zgodę na dofinansowanie Artystycznego Salonu Muzyki i Poezji Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego w Toronto. Środki mają być przekazane do Toronto za pośrednictwem Fundacji "Oświata Polska za Granicą"

Również uzyskał akceptację wniosek Polskiej Agencji Informacyjnej o dotację na wydanie "Słownika Polonii świata". Określono tryb przekazywania przyznanych środków. Zgodnie z nim dotacja ma być przekazana transzami, za każdym razem wniosek PAI ma zawierać kosztorys i rozliczenie poprzednio otrzymanej dotacji.

Rozpatrzony został wniosek Kurii Prowincjonalnej Zakonu Bonifratrów o dotację na działalność środowiskowej stacji opieki socjalnej prowadzonej przez zakonników w Drohobyczu na Ukrainie. Przyznano 20 000 zł z zastrzeżeniem, że ta kwota będzie przeznaczona na pomoc humanitarną jedynie dla Polaków zamieszkałych w tamtych rejonach. Bez zmiany wniosku Kurii środki nie zostaną wypłacone.

Prezydium przyznało dotację, o jaką wystąpiło Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Przemyślu, celem organizacji Dni Lwowa w Przemyślu.

Prezydium rozważyło możliwość spełnienia prośby prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Kropla" i ks. Antoniego Głowy, proboszcza parafii w Wołgogradzie, o pomoc naszym rodakom w tym mieście. Wniosek postanowiono przekazać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z prośbą o ewentualne rozpatrzenie.

Wniosek Rektoratu M.B. Jasnogórskiej o ufundowanie stypendium dla 5 uczniów - Polaków z Ukrainy i Litwy uczących się w Katolickim LO Rodziny Rodzin, postanowiono przekazać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" celem realizacji.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu