Spis posiedzeń Prezydium Senatu


15 grudnia 1998 r. odbyło się 45. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium jednogłośnie zaakceptowało wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą", przyznając 17 532 zł na sfinansowanie wydania książki Tadeusza Szynkowskiego "To wszystko Ojczyzna. Sześć wieków kościoła i Parafii Mejszagoła" w Wydawnictwie Polskim w Wilnie.

Zaaprobowano również wniosek Polskiego Ośrodka Katolickiego OO Franciszkanów w Martin Coronado w Argentynie o zakup komputera z monitorem, drukarki i skanera, przeznaczając na ten cel 15000 zł.

Zaakceptowano, poparty przez przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Janinę Sagatowską, wniosek Związku Polaków na Białorusi i przyznano 10 000 zł na zakup fotokopiarek dla Polskiej Szkoły w Grodnie i Domu Polskiego w Lidze na Białorusi.

Prezydium przyznało dofinansowanie w wys. 28 000 zł na odbudowę ołtarza głównego Polskiego Kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Jarmolińcach na Ukrainie w ramach prac remontowych prowadzonych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Zaakceptowano wniosek Zespołu Pieśni i Tańca "Lwowiacy" i przyznano 15 000 zł na sfinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu.

Powrócono do omawianego na poprzednim posiedzeniu prezydium wniosku Związku Polaków na Litwie o dotację na uzupełnienie sprzętu komputerowego. Wniosek został odrzucony.

Prezydium zapoznało się z pismem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marka Safjana odnośnie do wniosku złożonego przez Prezydenta RP do Trybunału o niezgodności z Konstytucją ustawy z 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W piśmie swym prezes trybunału zwrócił się do marszałka Senatu o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie oraz o wyznaczenie senatora - przedstawiciela z ramienia Senatu w postępowaniu przed trybunałem. Postanowiono zwrócić się do senatora Krzysztofa Piesiewicza, jako reprezentanta Senatu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Ponownie została poruszona sprawa dopuszczalności jednoczesnego piastowania mandatu senatorskiego i pełnienia funkcji w organach samorządu terytorialnego. Postanowiono przedyskutować problem na połączonym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Senatu.

Nawiązując do sprawy zadawania pytań przez senatorów w czasie posiedzenia plenarnego Senatu skierowanych do sprawozdawcy komisji, ale nie związanych z przedmiotem rozważań komisji, prezydium stwierdziło, że zadaniem sprawozdawcy jest przedstawienie stanowiska komisji i dyskusji na komisji, nie zaś wszystkich aspektów związanych z daną ustawą.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu