Spis posiedzeń Prezydium Senatu


1 grudnia 1998 r. odbyło się 43. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało sprawę dopuszczalności jednoczesnego piastowania mandatu senatorskiego i pełnienia funkcji w organach samorządu terytorialnego (prezydenta miasta na prawach powiatu), opierając się na opiniach prawnych i ekspertyzach przedstawionych przez: Biuro Administracyjne i Spraw Senatorskich, Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Większość przedstawionych ekspertyz nie dopuszcza - w świetle obowiązujących przepisów - możliwości łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskiem samorządowym.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przedstawione przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

W związku z prośbą ks. prałata Kamilewskiego - dziekana Wołynia - o pomoc finansową w odbudowie kościoła parafialnego w Kiwercach prezydium zaakceptowało ten wniosek przyznając na dofinansowanie kosztów remontu kościoła 87 500 zł. Zgodzono się także na dofinansowanie kosztów remontu lokalu oddziału Towarzystwa Kultury Ziemi Lwowskiej w Borysławiu w wys. 12 500 zł.

Zaakceptowano wniosek Biblioteki Sekcji Polskiej w Międzynarodowej Szkole w Lyonie o zakup polskich książek wg załączonego wykazu. Zadanie to ma jednak zrealizować Fundacja "Oświata polska za Granicą".

Przyznano dofinansowanie na pokrycie kosztów Jubileuszu 100-lecia Chóru Polonia z Dusseldorfu w wysokości 12 tys. marek niemieckich.

Wicemarszałek Donald Tusk zgłosił swoje zastrzeżenia co do wydatkowania pieniędzy przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Opierając się na spostrzeżeniach z wizji lokalnej Domu Polskiego, budowanego przez "Wspólnotę" w Wilnie, stwierdził potrzebę rewizji współpracy ze stowarzyszeniem. Opinia ta spotkała się ze zrozumieniem pozostałych członków prezydium.

Omówiono dwa wnioski Rektoratu Rzymskokatolickiego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej. Przyznano kwotę 12 650 zł na dofinansowanie seminarium prowadzonego przez Zarząd Ruchu Apostolskiego Rodziny Rodzin dla liderów środowiskowych grup polskich rodzin Wilna, Grodzieńszczyzny, Brześcia i Lwowa. Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i nauki w Liceum Katolickim 5 uczniów z polskich rodzin z Litwy i Ukrainy został odłożony.

Wniosek złożony przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Eugeniusza Cydzika z prośbą o samochód na potrzeby towarzystwa został odrzucony z uwagi na brak podstaw prawnych na tego typu działania finansowe.

Prezydium zaakceptowało wniosek Kurii Prowincjonalnej Zakonu Bonifratrów, przyznając 12 tys. zł na pomoc humanitarną dla Polaków zamieszkałych w Drohobyczu na Ukrainie.

Przyznano dotację w wys. 30 tys. zł. na wniosek Fundacji "Polska Akcja Humanitarna" Janiny Ochojskiej na dofinansowanie wynajmu samolotu dla uczestników IV Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu.

Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", w którym zawarta jest prośba o wprowadzenie uzupełnień wyszczególnionych w zał. 6, został zaakceptowany. Prezydium Senatu uznało za zasadne zwiększenie kwoty na pomoc humanitarną - z zaznaczeniem, iż pomoc ta pochodzi od Senatu RP. Na rozszerzenie zadania wspieranie działań osób indywidualnych oraz instytucji na rzecz dokumentowania śladów polskości, stanowiącego pkt. IV umowy z 29 lipca 1998 r., postanowiono przekazać 42 000 zł, na rozszerzenie zaś zadania Pomoc stypendialna, stanowiącego pkt VI umowy z 29 lipca 1998 r., postanowiono przekazać 59 000 zł.

Marszałek Alicja Grześkowiak wystąpiła z wnioskiem o skierowanie zwiększonej pomocy dla Polaków zamieszkałych na terenach objętych tegoroczną powodzią na Ukrainie, ale pod warunkiem uprzedniego, starannego rozpatrzenia sytuacji mieszkańców tego rejonu.

Aprobatę uzyskał wniosek Zygmunta Szkopiaka, prezesa Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, o dofinansowanie w wys. 7 000 zł kosztów uruchomienia Sekretariatu Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych w Brukseli.

Wniosek senatora Ryszarda Gibuły prezydium zdecydowało rozpatrzyć w terminie późniejszym.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu