Spis posiedzeń Prezydium Senatu


1 lipca 1998 r. odbyło się 32. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność" Huty im. Tadeusza Sędzimira w Krakowie i przyznało dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł na pomoc (głównie transport) w organizacji letniego wypoczynku dzieci polskich ze Wschodu.

Przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł dla "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej na zorganizowanie turnusów kolonijnych dla dzieci polskich z Rumunii. Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę, iż 5 tys. zł przyznane na tenże cel od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" są również wyasygnowane z budżetu Senatu, na co należałoby zwrócić uwagę dyrektorowi "Caritasu".

Marszałek A. Grześkowiak zwróciła uwagę na nietypowe rozwiązanie wypoczynku letniego w ramach działań Ruchu "Rodzina Rodzin" wśród kresowych rodzin polskich. Zaakceptowano wniosek Rektoratu Rzymskokatolickiego Matki Bożej Jasnogórskiej i przyznano na powyższy cel 10 tys. zł.

Przedyskutowano wniosek Polskiej Macierzy Szkolnej o wyposażenie ośrodka macierzy w Grodnie w sprzęt wydawniczy niezbędny do wydawania podręczników, zeszytów, pomocy metodycznych oraz sfinansowanie kosztów druku kilku podręczników. Stwierdzono, że przed powzięciem decyzji co do ewentualnego dofinansowania należy zasięgnąć opinii na temat zamierzonych do druku podręczników oraz ustalić, czy jest na nie zgoda władz oświatowych Białorusi. Ponadto należy zasięgnąć informacji odnośnie do przyznawanych macierzy uprzednio dotacji. Marszałek A. Grześkowiak zauważyła, iż sprawą podręczników i pomocy naukowych dla polskich szkół zajmuje się Fundacja im. Tadeusza Goniewicza, a ponadto szkoła polska w Grodnie nigdy nie zwracała się o pomoc w uzyskaniu podręczników dla polskich dzieci. Wniosek Polskiej Macierzy Szkolnej z Grodna zostanie ponownie rozważony przez prezydium po uzyskaniu odpowiednich informacji.

Zapoznano się z wnioskiem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie o rozważenie możliwości przyznania częściowego dofinansowania na zakup autokaru. Wniosek został odrzucony z uwagi na brak podstaw prawnych dofinansowania z budżetu Senatu tego typu przedsięwzięć.

Wniosek Studia Filmowego "Fenix-Film" o dofinansowanie realizacji filmu dokumentalnego "I w Ostrej świecisz Bramie" uznany został za leżący w gestii ministerstwa kultury.

Pisma dotyczące propozycji rozwiązania problemu podniesienia z kryzysu finansowego polskiego dziennika "Kurier Wileński", wystosowane do marszałka Senatu przez ambasadora RP w Wilnie Eufemię Tejchman oraz prezesa Radia "Znad Wilii" Czesława Okińczyca, zostaną przekazane przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą celem zasięgnięcia opinii.

W dniach 21-22 lipca br. będzie przebywał w Polsce, na zaproszenie marszałek A. Grześkowiak, przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Rene Monory. Przyjęto zaproponowany program wizyty. Gościa ma powitać wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, pożegnać - wicemarszałek Donald Tusk.

Prezydium wyraziło zgodę na wystosowanie oficjalnego zaproszenia i organizację wizyty członków grupy Francja-Polska Senatu Francji na początku roku 1999. Celem wizyty ma być zapoznanie się z przebiegiem wprowadzenia reformy samorządowej.

Marszałek A. Grześkowiak oraz wicemarszałek T. Rzemykowski przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi po powrocie z oficjalnej podróży do Australii. Zgodnie podkreślono dobry klimat stosunków polsko-australijskich zarówno odnośnie do współpracy międzyparlamentarnej, jak i międzyrządowej. W czasie wizyty odbyło się wiele spotkań z miejscową Polonią.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu