Spis posiedzeń Prezydium Senatu


18 czerwca 1998 r. odbyło się 31. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło następujące wnioski:

Pozytywnie rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatora Władysława Bartoszewskiego w sprawie zgody na wyjazd delegacji Komisji do Austrii na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu.

Prezydium pozytywnie przyjęło przedstawione przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich opinie w sprawie uchybienia terminowi składania oświadczeń majątkowych przez senatorów oraz w sprawie dotyczącej projektu uchwały Prezydium Senatu zmieniającego uchwałę w sprawie wypłacania pracownikom biur klubów i kół senatorskich oraz biur senatorskich nagród za wieloletnią pracę, a także odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu. W odniesieniu do pierwszej opinii postanowiono, że regulaminowe zwrócenie senatorom uwagi nastąpi w formie pisemnej.

W sprawie pisma senatora III kadencji Wacława Strażewicza, dotyczącego ponownego rozpatrzenia wniosku wojewody suwalskiego o wyrażenie zgody przez Prezydium Senatu na odwołanie ze stanowiska kierownika Urzędu Rejonowego w Giżycku, prezydium podtrzymało swoją poprzednią decyzję.

Prezydium omówiło problemy dotyczące prowadzenia posiedzeń Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu