Spis posiedzeń Prezydium Senatu


3 czerwca 1998 r. odbyło się 30. posiedzenie Prezydium Senatu.

W związku z decyzją rady Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" z 27 maja br. o powołaniu zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" został spełniony warunek, dzięki któremu może nastąpić przekazanie środków finansowych na zadania i realizację zamierzeń programowych fundacji. Decyzją prezydium zatwierdzono do realizacji wnioski dokładnie mieszczące się w statucie fundacji, niektóre wnioski należałoby bowiem poddać wnikliwej analizie. Marszałek Senatu zaproponowała wyłączyć od razu wniosek dotyczący wyposażenia Domu Polskiego w Suczawie, w Rumunii, jako wychodzący poza teren objęty działalnością fundacji.

Prezydium rozpatrzyło oba wnioski Federacji Organizacji Kresowych, przyznając dofinansowanie.

Na IV Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie przyznano 20 000 zł na koszty przewozu uczestników i zespołów z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Zaolzia. Postanowiono, iż Kancelaria Senatu dokona zakupu nagród na sumę do 30 000 zł.

Odnośnie do wniosku o dofinansowanie zadania: pomoc charytatywna środowiskom polskim na Wschodzie stwierdzono konieczność wyegzekwowania od federacji dokładnej analizy i rozliczenia. W związku z tym oczekiwana suma 50 000 zostanie przekazana za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Zapoznano się z kryteriami przyznawania posłom uposażenia poselskiego. Zgodnie z decyzją prezydium kryteria przesłane zostaną do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o wyrażenie opinii.

Prezydium zweryfikowało decyzję odnośnie do posiedzeń wyjazdowych komisji. Postanowiono wyrazić zgodę na posiedzenia wyjazdowe bezkosztowe, o ile nie wypadają w dzień posiedzenia Senatu. Zgodzono się co do ograniczenia liczby posiedzeń wyjazdowych (dwa w ciągu roku) i konieczności przedstawienia przewidywanego planu wyjazdów do końca roku kalendarzowego.

W związku z zakończeniem przez wicemarszałka Donalda Tuska rekonwalescencji i powrotem do pracy marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła się do niego o podjęcie problematyki promocji i monitoringu wizerunku Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu