Spis posiedzeń Prezydium Senatu


26 maja 1998 r. odbyło się 29. posiedzenie Prezydium Senatu.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała o przewidywanym terminie 14. posiedzenia Senatu 18 i 19 czerwca br. Proponowany porządek obrad zostanie przedłożony do zaopiniowania Konwentowi Seniorów.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Fundacji "Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza", przyznając dotację na wydanie 10 000 egz. podręcznika wychowania muzycznego dla klas V i VI szkół polskich na Litwie, autorstwa Jana Mincewicza z Wilna.

Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrekcji Szkoły Polskiej w Daugavpilis odnośnie do wyposażenia tej placówki w sprzęt dydaktyczny.

Omówiono, przedstawioną w piśmie prezesa Rady Polaków, informację o najważniejszych potrzebach Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Przychylono się do prośby o wsparcie finansowe. Przyznano 45 000 zł na dokumentację i popularyzację historii i osiągnięć Polaków w Republice Czeskiej, działalność kulturalną i inwestycję, z wyjątkiem obsługi administracyjnej i organizacyjnej Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Prezydium odrzuciło wniosek Fundacji Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA przy Uniwersytecie Warszawskim o dofinansowanie zadań, które fundacja zamierza realizować.

Prezydium ponownie przedyskutowało pilną potrzebą sfinansowania rachunków wymagających natychmiastowego zapłacenia - dotyczących prasy polskiej na Wschodzie, radia "Lwów" i innych. Wstępnie zatwierdzono dokonania pierwszej transzy dla Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", o ile do 3 czerwca br. będzie ona w posiadaniu pełnej dokumentacji warunkującej działalność i możliwość dokonywania operacji finansowych. Jeśli do tego terminu fundacja nie przedstawi wymaganej dokumentacji, odpowiednia kwota zostanie przekazana wyjątkowo przez Fundację "Oświata Polska na Wschodzie".

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatora Władysława Bartoszewskiego, popartą oświadczeniem komisji wydanym z okazji przyjęcia przez Senat USA rezolucji upoważniającej prezydenta Clintona do ratyfikacji protokołu o przystąpieniu Polski do NATO, w sprawie zaproszenia delegacji Senatu Stanów Zjednoczonych do Polski. Wyrażono zgodę na zaproszenie z tej okazji do Polski 3-4 senatorów.

Prezydium zapoznało się z informacją Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich o dokonaniu przez powołany w tym celu zespół analizy oświadczeń senatorskich o stanie majątkowym. Prezydium nie zgodziło się z propozycją odstąpienia od odpowiedzialności regulaminowej określonej w art. 22a Regulaminu Senatu jako niezgodnej z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W imieniu prezydium do przewodniczącego komisji zostanie wystosowane stosowne pismo.

Członkowie prezydium wyrazili wolę obsługi ważniejszych spotkań i wizyt przez Centrum Prasowe Kancelarii Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu