Spis posiedzeń Prezydium Senatu


11 lutego 1998 r. odbyło się 16. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Marszałek Alicja Grześkowiak przedstawiła propozycję porządku obrad 8. posiedzenia Senatu, odbywającego się 19 i 20 lutego br. Zaproponowany porządek przewiduje rozszerzenie o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o projekcie ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; wyrażenie zgody na powołanie (osoby wybranej przez Sejm) na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tylko w wypadku powołania Generalnego Inspektora przez Sejm na 12. Posiedzeniu, 18 - 19 lutego br.

Prezydium zaopiniowało pozytywnie rozszerzenie porządku obrad. Opinia powyższa zostanie przedłożona do akceptacji Konwentowi Seniorów.

Omówiono inicjatywę organizacji polonijnej "Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii", polegającą na tworzeniu lobbyingu wśród elit Wielkiej Brytanii pod hasłem "Poland Comes Home". Prezydium wyraziło poparcie dla szczytnych działań Polonii w Wielkiej Brytanii, stwierdzając, że idea jest godna uwagi, ale brakuje możliwości finansowego wsparcia działań organizacji przez Senat RP.

Szef Kancelarii Senatu minister Bogdan Skwarka przedstawił sprawę dodatków dla przewodniczących komisji senackich, którzy nie pobierają uposażenia. Marszałek A. Grześkowiak stwierdziła, że brak podstaw prawnych do przyznania dodatku, skoro według przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dodatek przyznaje się "do uposażenia", wicemarszałek Andrzej Chronowski zaś zauważył, że z racji zobowiązań i wykonywanych funkcji każdy przewodniczący powinien być senatorem zawodowym. Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski wyraził zdanie, że każdy wypadek należy rozważyć indywidualnie, ale trzymając się ściśle prawa. Zadał też pytanie, jak należałoby rozwiązać ewentualne przyznawanie dodatku przy uposażeniu częściowym. Na razie prezydium wstrzymało się od decyzji, mając na uwadze fakt, że na zasadzie własnej wykładni Prezydium Sejmu przyznało dodatki wszystkim przewodniczącym komisji sejmowych.

Marszałek A. Grześkowiak poprosiła wicemarszałka T. Rzemykowskiego o zajęcie się sprawą przyznawania uposażeń senatorskich.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu