Spis posiedzeń Prezydium Senatu


4 lutego 1998 r. odbyło się 15. Posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Prezydium przyjęło do wiadomości złożenie przez senatora Wojciecha Kruka oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego. W tym wypadku następuje przyznanie uposażenia z mocy prawa. Również senator Kazimierz Drożdż otrzyma uposażenie w związku ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego.

W związku z przedłużającym się zwolnieniem lekarskim senatora III kadencji Mieczysława Włodyki, winiącego swój aktualny stan zdrowia przebywaniem w zadymionych pomieszczeniach Kancelarii Senatu marszałek A. Grześkowiak stwierdziła, że celem uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości należałoby w Izbie egzekwować przepisy prawa i wprowadzić zakaz palenia.

Następnie omówiono stanowisko, jakie ma zająć Prezydium Senatu na wspólnym z Prezydium Sejmu posiedzeniu 4 lutego br. w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania uposażenia senatorskiego (poselskiego). Szef Kancelarii Senatu minister Bogdan Skwarka przypomniał ustalenia powzięte już w tej kadencji:

Oba prezydia uznały, iż oświadczenie senatora (posła) prowadzącego gospodarstwo rolne stanowi wystarczające udokumentowanie jego dochodu, przyjmując to za jedyne źródło informacji o wysokości dochodu uzyskiwanego z tego gospodarstwa.

Odnośnie do przyznawania ryczałtu uzupełniającego prezydia zauważyły tendencję do kreowania parlamentarzysty zawodowego. Oba prezydia uznały, że należałoby przyznawać uposażenia uzupełniające, uwzględniając specyfikę niektórych zawodów, jak lekarze, prawnicy, pracownicy naukowi, rolnicy.

Celem zasięgnięcia opinii Prezydium Sejmu przesłało swoje stanowisko do sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która tego stanowiska nie podzieliła, rozszerzając zakres przyznawania uposażenia uzupełniającego. Komisja stwierdziła bowiem, że w każdym wypadku do przyznania uposażenia wystarczy oświadczenie.

Stanowisko zgodne ze stanowiskiem sejmowej komisji wydała senacka Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. Komisja uznała, że uposażenie senatorskie przyznawane zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora powinno być przyznawane na podstawie jednolitych oświadczeń senatorów dotyczących ich dochodów. Jednocześnie komisja stanęła na stanowisku, że rozwiązanie to powinno obowiązywać do czasu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Marszałek A. Grześkowiak zaznaczyła, że powyższe stwierdzenia są na razie tylko opiniami, a prezydia mogą przyjąć inne kryteria. Odnośnie do wniosków, jakie należy przedstawić na posiedzeniu, uznano, że należy poddać pod rozwagę rozpoczęcie pracy nad nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz rozważyć koncepcję rozbudowy (inwestycje). Marszałek poprosiła obu wicemarszałków: Andrzeja Chronowskiego i Tadeusza Rzemykowskiego oraz szefa Kancelarii Bogdana Skwarkę o referowanie tych zagadnień na wspólnym posiedzeniu prezydiów.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE zwróciło się z prośbą o rozważenie możliwości wysłania senatorów w charakterze obserwatorów wyborów parlamentarnych, mających się odbyć w Republice Mołdowy (23.03.br.) i na Ukrainie (29.03 br.). Prezydium stwierdziło, że skoro jest takie oczekiwanie Senatu, a praktyka wysyłania obserwatorów została już rozpoczęta, należałoby wysłać po jednym obserwatorze znającym język na krótki czas (kilka dni). Do sprawy tej postanowiono wrócić na następnym prezydium.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przelania środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na wstępne finansowanie zleconych zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i emigracją, przewidzianych do realizacji w roku 1998.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu