Spis posiedzeń Prezydium Senatu


28 stycznia 1998 r. odbyło się 14. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Prezydium przeanalizowało sprawę przyznawania uposażenia senatorskiego. Zgodnie bowiem z przyjętą zasadą (zaakceptowaną na wspólnym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Senatu) kreowania parlamentarzystów zawodowych, starano się do tej pory ograniczać przyznawanie uposażenia uzupełniającego tylko dla konkretnych grup zawodowych. Obecne wnioski sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich zmierzają do rozluźnienia tych pierwotnych założeń; stwierdzono bowiem, iż na podstawie oświadczenia należy przyznać uposażenie uzupełniające, jeśli ktoś o takowe występuje. W związku z powyższym uznano konieczność spotkania prezydiów Sejmu i Senatu w możliwie bliskim terminie. Marszałek Alicja Grześkowiak zaproponowała zasięgnięcie opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie stosowania art. 24 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Prezydium rozpatrzyło wnioski o przyznanie uposażeń senatorskich.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatorów: Doroty Marii Kempki, Genowefy Ferenc i Józefa Kuczyńskiego w trzeciej komisji senackiej. Wnioski senatorów zostaną przekazane do rozpatrzenia do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Prezydium rozpatrzyło sprawę oświadczenia senatora Zbigniewa Kulaka, jakie wygłosił na 6. posiedzeniu Senatu, 23 stycznia br. Postanowiono skierować oświadczenie do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich.

Prezydium wyraziło zgodę na propozycje wysunięte przez Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej, dotyczące zmian w uchwale nr 24 Prezydium Senatu z 16.10.96 r. w sprawie zasad przeznaczania świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych... oraz 16 wniosków w sprawie przyznania zapomóg i pożyczek. Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania wymogów poręczenia przy udzielaniu pożyczki. Marszałek Senatu zaproponowała zmianę tej uchwały zmierzającą do scedowania na zespół uprawnień prezydium do przyznawania pomocy socjalnej senatorom. Uznano, że sprawa ta daje następny asumpt do spotkania prezydiów Sejmu i Senatu.

Sprawy zagraniczne. Wyrażono zgodę na przyjęcie przewodniczącej Wyższej Izby chorwackiego parlamentu Katici Ivanisevic.

Sprawy różne. Marszałek A. Grześkowiak powróciła do dwóch spraw związanych z przyjęciem noworocznym korpusu dyplomatycznego: nieobecności 6 przewodniczących komisji senackich (bądź delegowanych przez nich senatorów) na tym spotkaniu oraz braku wzmianki o przyjęciu korpusu w programie TV.

Omówiono sprawę transmisji w TV z posiedzenia Senatu, na którym ma być rozpatrywana ustawa budżetowa.

Wicemarszałek A. Chronowski zawiadomił o wystosowaniu do skrytki każdego z senatorów okólnika w związku ze zwiększającą się liczbą nieobecności na plenarnych posiedzeniach Senatu.

Omówiono sprawę zatrudnienia dodatkowej liczby sekretarzy w komisjach senackich, o co wystąpiła część przewodniczących komisji. Prezydium stwierdziło, że oszczędności budżetowe i kadrowe nie pozwalają rozbudować sekretariatów komisji. W sytuacji dużego obciążenia pracą do konkretnej komisji na konkretny czas zostanie oddelegowany pracownik Kancelarii Senatu, ewentualnie na zasadzie pracy zleconej.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu