Spis posiedzeń Prezydium Senatu


16 grudnia 1997 r. odbyło się 11. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium rozpatrzyło sprawę kandydatur senatorów do rad programowych działających w spółkach: "Telewizja Polska" SA, "Polskie Radio" SA, "Radio dla Ciebie" SA. Stwierdzono, że z uwagi na brak przepisów wykonawczych co do ustalania składu rady programowej, a ustawowo w skład rady wchodzi 10 parlamentarzystów, rozpatrzenie wniosków dotyczących kandydatur senatorów do rad należy odłożyć do czasu uzgodnienia tej sprawy z Sejmem.

Prezydium przyjęło projekt uchwały w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno-organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia. Zmiana wprowadza dwa elementy: likwiduje odrębność kwot na zakup mebli i remont oraz wprowadza, na prośby senatorów, funkcję asystenta społecznego

Prezydium przyjęło wstępnie termin 6. posiedzenia Senatu na 22-23 stycznia br. oraz posiedzenia następnego, w dniach 12-13 lutego br. Na styczniowe posiedzenie ma być przygotowana debata na temat integracji europejskiej.

Prezydium jednomyślnie zaakceptowało wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przekazanie kwoty 58 000 zł z przeznaczeniem: 15 000 zł na zakup komputera i kserokopiarki dla Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej, 43 000 zł na pomoc socjalną dla repatriantów z Kazachstanu. Zaznaczono, iż Wyższe Seminarium stanowi dla wielu organizacji polskich ważny ośrodek różnorakiej pomocy.

Powrócono do poruszonej na posiedzeniu prezydium 10 grudnia br. sprawy "Kuriera Wileńskiego". Stwierdzono, że jest to spółka osób prywatnych, trzeba jednak zaczekać na zebranie bliższych danych. Rozpatrzono prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o wyrażenie przez prezydium zgody na przesunięcie części środków znajdujących się w jego dyspozycji, z dotacji na zadania programowe, na zadania inwestycyjne realizowane przez stowarzyszenie. Prezydium wyraziło zgodę, pod warunkiem uzyskania opinii Ministra Finansów, że nie naruszy to dyscypliny budżetowej. Prezydium zaakceptowało także przekazanie części środków znajdujących się w dyspozycji Prezydium na rzecz realizacji zadań programowych.

Prezydium przedyskutowało prośbę o rozważenie możliwości powołania drugiego przewodniczącego przez komisje Gospodarki Narodowej oraz Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Zdecydowano, że uzasadnione jest powołanie drugiego przewodniczącego tylko w Komisji Gospodarki Narodowej.

Powrócono do pilnej sprawy - przeniesienia Kancelarii Senatu do innego kompleksu gmachów lub powiększenia stanu posiadania na terenie parlamentu. Druga ewentualność, pomimo ustnych ustaleń (przeprowadzonych jeszcze przez A. Stelmachowskiego, marszałka Senatu I kadencji) o przeznaczeniu pomieszczeń po Trybunale Konstytucyjnym dla Kancelarii Senatu - wydaje się mało realna. W sprawie przeznaczenia gmachu po Centralnym Urzędzie Planowania przy pl. Trzech Krzyży w najbliższym czasie marszałek Alicja Grześkowiak będzie rozmawiać z premierem Jerzym Buzkiem.

Prezydium nie zaakceptowało wniosku przedstawionego podczas Konwentu Seniorów przez senatora Ryszarda Jarzembowskiego w sprawie powołania komisji Etyki. Stwierdzono, iż funkcję taką spełnia już istniejąca komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich i nie ma podstaw do powoływania następnej komisji.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu