Spis posiedzeń Prezydium Senatu


3 grudnia 1997 r. odbyło się 9. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o przyznanie uposażeń senatorskich.

Prezydium przyjęło uchwałę, przy jednym głosie wstrzymującym się (wicemarszałek Donald Tusk), w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskich oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia. Jest to powrót do tradycyjnego wyglądu legitymacji. W legitymacji członków Prezydium Senatu będzie wpisane odpowiednio "Marszałek Senatu", "Wicemarszałek Senatu". Legitymacja senatorska używana od początku bieżącej kadencji pozostaje, z uwagi na planowane w bliskiej przyszłości jej rozliczne zastosowanie na terenie parlamentu.

Sprawy zagraniczne

W odniesieniu do planowanej w połowie grudnia br. wizyty Komisji ds. Rozwoju Terytorialnego, Administracji Publicznej i Środowiska Naturalnego Senatu Republiki Czeskiej, której celem jest nawiązanie współpracy z partnerskimi komisjami Senatu RP ustalono, iż Biuro Kontaktów Międzynarodowych ponownie przedyskutuje termin wizyty i spotkań (w tych dniach zaplanowane jest posiedzenie Senatu i nie będzie możliwe zorganizowanie spotkań z delegacją w czasie obrad).

Prezydium wyraziło swą opinię w sprawie udziału senatorów w Zgromadzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Stwierdzono, że skoro powołano ciało parlamentarne, tworzone przez parlament litewski - jednoizbowy, oraz polski - dwuizbowy, więc zgromadzenie to powinno być ze strony polskiej nie tylko poselskie, ale i senatorskie. Podobnego zdania jest ambasador Litwy w Polsce. W powyższej sprawie marszałek Alicja Grześkowiak przeprowadzi rozmowę z marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim. Stwierdzono, że przy grupie poselskiej liczącej 20 posłów, reprezentacja Senatu powinna liczyć 5 senatorów.

Prezydium zaakceptowało projekt uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Według regulaminu Unii grupa narodowa jest powoływana wraz z nową kadencją Sejmu i Senatu na mocy decyzji parlamentu. W skład PGUM wchodzą wszyscy parlamentarzyści. W obecnej kadencji Zarząd Polskiej Grupy ma się składać z 17 parlamentarzystów (14 posłów i 3 senatorów).

Prezydium wysłuchało informacji Biura Kontaktów Międzynarodowych w sprawie uzupełnienia listy kandydatów do stałych delegacji międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych. Przyjęto do wiadomości zgłoszenie senatora Jerzego Kopaczewskiego jako kandydata do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Ostateczne ustalenia odłożono do czasu otrzymania zgłoszeń kandydatów ze wszystkich klubów.

Sprawy różne

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała o wypadku samochodowym, jakiemu 3 grudnia br. uległa senator Ligia Teresa Urniaż-Grabowska.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację, że Komisja Obrony Narodowej wybrała na wiceprzewodniczącego senatora Andrzeja Ostoję-Owsianego.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatora Krzysztofa Piesiewicza w trzeciej komisji senackiej. Wniosek senatora K. Piesiewicza zostanie przekazany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu