Spis posiedzeń Prezydium Senatu


19 listopada 1997 r. odbyło się 7. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Prezydium zaakceptowało plan pracy Senatu. Przewiduje się: 3. posiedzenie Senatu w dniach 4-5 grudnia br., 4. posiedzenie Senatu w dniu 19 grudnia br. Kolejne posiedzenia przewiduje się w dniach: 8-9 stycznia 1998 r. oraz 22-23 lub 28-29 stycznia 1998 r. Marszałek Alicja Grześkowiak zaapelowała o takie rozpisanie porządku obrad, aby nie powodować przeciągania pracy Senatu do późnych godzin wieczornych i nocnych.

Odnośnie do realizacji zakazu niepołączalności sprawowania mandatu z pełnieniem niektórych funkcji przez senatorów IV kadencji prezydium przyjęło do wiadomości informację, że senatorowie sami podejmowali odpowiednie decyzje, tak że nie nastąpiło naruszenie 103 art. Konstytucji RP.

Prezydium przyjęło informację Biura Studiów i Analiz oraz Biura Admnistracyjnego o wydatkach na realizację zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 1997 zaakceptowanych przez Prezydium Senatu RP III kadencji. Marszałek A. Grześkowiak stwierdziła, iż przyjmuje tę informację jako wstępną, oczekując bardziej szczegółowej, z zaznaczeniem istoty zadań i wydatków poniesionych na konkretne cele.

W dniach od 8 lub od 15 grudnia br. złoży wizytę w Polsce Komisja ds. Rozwoju Terytorialnego, Administracji Publicznej i Środowiska Naturalnego Senatu Republiki Czeskiej w celu nawiązania współpracy z partnerskimi komisjami Senatu RP. Stwierdzono, że należy uzgodnić termin spotkania z przewodniczącymi obu komisji senackich: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ochrony Środowiska.

Postanowiono, że sprawa ustalenia składu stałych delegacji parlamentarnych do międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych zostanie omówiona na następnym posiedzeniu prezydium.

Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich.

Prezydium przedyskutowało sprawę umieszczenia oznak uprzywilejowania (tzw. "kogutów") na samochodach marszałka i wicemarszałków. Postanowiono nie występować w tej sprawie do wojewody warszawskiego. Wyrażono również sprzeciw wobec projektu sfinansowania przez Kancelarię Senatu telefonów komórkowych dla przewodniczących komisji. Gdyby jednak zaistniała konieczna potrzeba, zakupu można dokonać na koszt kancelarii, z zastrzeżeniem rozliczania rozmów przez biuro senatorskie.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu