Spis posiedzeń Prezydium Senatu


7 listopada 1997 r. odbyło się 5. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

W pierwszym punkcie porządku dziennego posiedzenia prezydium rozpatrzyło sprawy dotyczące uposażeń senatorów. Prezydium omówiło wnioski o przyznanie uposażenia senatorskiego złożone przez 16 senatorów, zapoznając się z przedstawioną przez Biuro Obsługi Senatorów informacją dotyczącą tych wniosków oraz z opiniami prawnymi dotyczącymi interpretacji zapisu nowej Konstytucji RP i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ostatnia sprawa została omówiona na wspólnym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Senatu. Trudności interpretacyjne polegały na konieczności rozstrzygnięcia:

a) co rozumiemy przez pojęcie zatrudnienia w administracji rządowej - czy stanowiska np.: dyrektora naczelnego szpitala wojewódzkiego, dyrektora ZOZ-u, kierownika gminnego ośrodka zdrowia, rektora państwowej uczelni wyższej, kierownika katedry w uczelni dyrektora szkoły średniej podległej kuratorowi oświaty - są zatrudnieniem w administracji rządowej, czy też nie.

b) czy art. 103 i art. 241 ust. 4 Konstytucji RP należy interpretować jako konieczność rozwiązania stosunku pracy, czy też w powiązaniu z art. 30 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oznacza to konieczność uzyskania urlopu bezpłatnego, ale pozostawania nadal w stosunku pracy na czas pełnienia funkcji posła lub senatora.

Decyzją prezydium przyznano uposażenie senatorskie w całości na okres 3 miesięcy z warunkiem spełnienia kryteriów i złożenia odpowiednich dokumentów do 31 grudnia br. czterem senatorom-rolnikom.

W odniesieniu do grupy senatorów-lekarzy zajmujących stanowiska kierownicze ustalono, że w wypadku dyrektora szpitala, ZOZ-u, lekarza wojewódzkiego itp. musi nastąpić rozwiązanie umowy o pracę. W przeciwnym razie 17 listopada br. może nastąpić skutek prawny połączenia stanowiska w administracji rządowej z mandatem senatorskim polegający na utracie mandatu. Z uwagi na wagę problemu postanowiono wstrzymać się z ostateczną odpowiedzią zainteresowanym senatorom do następnego posiedzenia prezydium. W najbliższych dniach oczekuje się bowiem dalszych opinii prawnych dotyczących tego zagadnienia. Odnośnie do ordynatorów stwierdzono, iż spełniają funkcje głównie merytoryczne, a nie administracyjne, nie należy więc kwalifikować ich do kategorii "administracji rządowej". Ubiegając się o uposażenie senatorskie, lekarz-senator prowadzący praktykę prywatną musi wykazać wysokość dochodów lub z praktyki zrezygnować.

W kolejnym punkcie porządku dziennego posiedzenia prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senator Elżbiety Płonki w trzeciej komisji senackiej. Wniosek senator E. Płonki zostanie przekazany do rozpatrzenia do komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Ustalono, że w uroczystościach Święta Niepodległości na pl. im. Józefa Piłsudskiego 11 listopada br. wezmą udział marszałek Alicja Grześkowiak i wicemarszałek Andrzej Chronowski, a w uroczystości nadania odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu