Spis posiedzeń Prezydium Senatu


21 października 1997 r. odbyło się 1. posiedzenie Prezydium Senatu IV kadencji. Prezydium zaproponowało powierzenie funkcji sekretarzy Senatu następującym senatorom: z Klubu Senatorów AWS - Stanisławowi Jaroszowi, Witoldowi Kowalskiemu, Andrzejowi Mazurkiewiczowi, Tomaszowi Michałowskiemu, z Klubu SLD - Jolancie Danielak i Jerzemu Pieniążkowi, z Koła Parlamentarnego ROP Stanisławowi Gogaczowi. Klub Demokratyczny poinformował o niezgłoszeniu kandydata na sekretarza Senatu RP. Wobec braku 1 osoby do wymaganej regulaminowo liczby ośmiu sekretarzy, Prezydium postanowiło zwrócić się w tej sprawie do przedstawicieli klubów na posiedzeniu Konwentu Seniorów.

Prezydium postanowiło zwołać 2. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada br., o godz. 11.00. W porządku obrad przewidziano:

- zmianę Regulaminu Senatu,

- powołanie składu stałych komisji senackich.

Prezydium zapoznało się z listą senatorów zgłoszonych do pracy w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Wobec priorytetu dostosowania Regulaminu Senatu do Konstytucji RP, wybór członków, ukonstytuowanie się tej komisji oraz wybór jej przewodniczącego winien nastąpić w dniu bieżącym (21 października). Sprawa powołania Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich zostanie przedstawiona do zaopiniowania Konwentowi Senatu.

Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu