UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Art. 1

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, powołuje

Lecha JAWORSKIEGO

do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZE¦KOWIAK