U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 marca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a) wyrazy "Miasto stołeczne Warszawa jest lokalną wspólnotą" zastępuje się wyrazami "Mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy tworzą lokalną wspólnotę";

2)

w art. 1 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gminy wchodzące w skład miasta stołecznego Warszawy zwane są dalej "gminami warszawskimi".";";

3)

w art. 1 w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) skreśla się ust. 3 i 4;";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a) po wyrazach "Miasto stołeczne Warszawa" dodaje się wyrazy "i gminy warszawskie" oraz wyraz "wykonuje" zastępuje się wyrazem "wykonują";

5)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b) średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "zasady współdziałania" dodaje się wyrazy "miasta stołecznego Warszawy i ";";

6)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b) po wyrazach "studium uwarunkowań" dodaje się wyrazy "i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy";

7)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "na terenie miasta spraw" zastępuje się wyrazami "spraw przekraczających obszar gminy warszawskiej i służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy, w zakresie";

8)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy "- w zakresie ustalonym szczegółowo w uchwale Rady m.st. Warszawy";

9)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w pkt 3 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 4;

10)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 5 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w szczególności";

11)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 5 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) określenie obszarów, dla których gminy warszawskie mają obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych ze względu na wykonanie przedsięwzięć publicznych mających znaczenie dla całego m.st. Warszawy lub dla kilku gmin warszawskich.";

12)

w art. 1 w pkt 7 wyrazy "60 radnych" zastępuje się wyrazami "39 radnych";

13)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w szczególności";

14)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w pkt 6 po wyrazie "energię" dodaje się wyrazy "elektryczną, cieplną i gaz";

15)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wykonuje inne zadania określone ustawami.";

16)

w art. 1 w pkt 9, w art. 8a w ust. 1 wyrazy "niezgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami ", że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, projekt planu lub projekt zmiany planu jest niezgodny";

17)

w art. 1 w pkt 9, w art. 8a w ust. 1 wyrazy "do zmiany" zastępuje się wyrazami "do dostosowania projektu lub";

18)

w art. 1 w pkt 9, w art. 8a w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 11, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i Nr 14, poz. 124) stosuje się odpowiednio.";

19)

w art. 1 w pkt 10 w lit. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Zarządu wchodzi Prezydent m.st. Warszawy i nie więcej niż 4 Wiceprezydentów m.st. Warszawy.";

20)

w art. 1 w pkt 13 dodaje się lit. b1) w brzmieniu:

"b1) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a, służą w szczególności finansowaniu zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3.";";

21)

w art. 1 w pkt 17, w art. 18a w ust. 1 wyrazy "dla realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5" zastępuje się wyrazami "w trybie art. 5 ust. 5 pkt 7";

22)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31c w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy "w szczególności";

23)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31c w ust. 2:

a) dwukrotnie po wyrazie "gmin" dodaje się wyrazy "i powiatów",

b) po wyrazie "gminom" dodaje się wyrazy "i powiatom";

24)

w art. 1 w pkt. 19, w art. 31f:

a) w ust. 2 wyrazy "desygnuje do Zgromadzenia Zespołu jednego delegata" zastępuje się wyrazami "wybiera do Zgromadzenia Zespołu jednego delegata spośród członków organów jednostki samorządu terytorialnego",

b) w ust. 3 wyraz "desygnuje" zastępuje się wyrazem "wybiera";

25)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31f w ust. 5 wyraz "na" zastępuje się wyrazami "w ciągu dwóch miesięcy od dnia";

26)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31f dodaje się ust. 5a - 5c:

"5a. Mandat radnego wybranego na delegata do Zgromadzenia Zespołu wygasa w radzie delegującej.

5b. Wygaśnięcie mandatu z przyczyny, o której mowa w ust. 5a, następuje w dniu wyboru delegata. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza właściwa rada na sesji, na której dokonała wyboru delegata.

5c. Obsadzenie mandatu następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060 i z 2001 r. Nr...., poz.....).";

27)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31f w ust. 6 wyrazy "co najmniej 3/5" zastępuje się wyrazami "co najmniej 2/3";

28)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31f dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Z tytułu uczestnictwa w Zgromadzeniu Zespołu delegatom nie przysługuje wynagrodzenie.";

29)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31g ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie uznania przez Zgromadzenie Zespołu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, projekt planu lub projekt zmiany planu jest niezgodny z ustaleniami, o których mowa w art. 31c ust. 3 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 8a.";

30)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z zastrzeżeniem przepisów art. 31o, przepisy ust. 2 stosuje się w odniesieniu do gmin warszawskich do projektów dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, natomiast nie stosuje się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.";

31)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31g dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zgromadzenie Zespołu może określić zasady udzielania wsparcia gminom i powiatom, o którym mowa w art. 31c ust. 2.";

32)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31h w ust. 1 wyrazy "bezwzględną większością" zastępuje się wyrazami "większością 2/3";

33)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31ł w ust.1 w pkt 2 wyrazy "większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy" zastępuje się wyrazami "bezwzględną większością głosów";

34)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31ł w ust. 2 skreśla się wyrazy "o wykluczeniu gminy";

35)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31o:

a) w ust. 1 wyraz "założeń" zastępuje się wyrazem "ustaleń",

b) w ust. 2 w pkt 3 wyraz "założenia" zastępuje się wyrazem "ustalenia";

36)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31o w ust. 2 w pkt 1:

a) wyrazy "odpowiednich rad" zastępuje się wyrazami "swoich organów stanowiących",

b) wyrazy "przez radę" zastępuje się wyrazami "przez organ, który pierwszy podjął uchwałę";

37)

art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) skreśla się art. 32;";

38)

w art. 1 skreśla się pkt 23;

39)

w art. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

"24) art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. 1. Można kandydować tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub rady dzielnicy na obszarze m. st. Warszawy.

2. Przepisy art. 8 ustawy, o której mowa w art. 33a, stosuje się odpowiednio.";";

40)

w art. 1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) skreśla się załącznik do ustawy.";

41)

w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład m.st. Warszawy wchodzą gminy należące do powiatu warszawskiego w dniu wejścia w życie ustawy.";

42)

w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Z dniem wejścia w życie ustawy tworzy się m. st. Warszawę - lokalną wspólnotę mieszkańców w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym.",

43)

w art. 4 w ust. 3 wyrazy "przekazania mienia m. st. Warszawie" zastępuje się wyrazami "nabycia mienia przez m.st. Warszawę w związku z wejściem ustawy w życie,";

44)

w art. 4 w ust. 3 wyrazy "gminą właściwą" zastępuje się wyrazami "podmiotem właściwym";

45)

w art. 4 w ust. 5 po wyrazach "m.st. Warszawy" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 6";

46)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Właściwe sądy dokonają z urzędu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, odpowiednich wpisów w księgach wieczystych oraz w prowadzonych przez siebie rejestrach w zakresie zmian praw majątkowych wynikających z ustawy.";

47)

w art. 14 wyrazy "statut powiatu warszawskiego" zastępuje się słowami "dotychczasowy statut m.st. Warszawy",

48)

w art. 15 wyraz "Powiatu" zastępuje się wyrazem "Miasta";

49)

art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. Gminy warszawskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosują swoje statuty do postanowień ustawy.";

50)

dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. Do czasu zarządzenia wyborów do rad jednostek samorządu terytorialnego rada gminy Warszawa-Centrum może określić zasady działania jednostek pomocniczych w warunkach określonych ustawą, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

2. Jeżeli rada gminy Warszawa-Centrum nie ustali zasad działania jednostek pomocniczych w terminie określonym w ust. 1, w 2002 r. nie przeprowadza się wyborów do rad tych jednostek.";

51)

art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowy Zarząd związku komunalnego - m. st. Warszawy pełni funkcje organu wykonawczego m. st. Warszawy do czasu wyboru nowego zarządu, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia jego członków.

2. Dotychczasowy skarbnik i sekretarz związku, o którym mowa w ust. 1, pełnią obowiązki skarbnika i sekretarza m. st. Warszawy do czasu powołania następców, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.";

52)

dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. Projekty uchwał budżetowych na 2002 r. dla gmin warszawskich, m.st. Warszawy, gmin sąsiadujących z gminami warszawskimi i powiatu warszawskiego są przygotowywane z uwzględnieniem przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

2. Projekty uchwal budżetowych związku komunalnego m.st. Warszawy i powiatu warszawskiego stają się z mocy prawa częściami składowymi projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy.

3. Na podstawie projektów, o których mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa w Warszawie ustali budżet m.st. Warszawy na 2002 r. w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2002 r. ";

53)

dodaje się art. 19b w brzmieniu:

"Art. 19b.1. W pierwszych wyborach do Rady m.st. Warszawy przeprowadzanych na podstawie niniejszej ustawy:

1) rada powiatu warszawskiego, na wniosek zarządu powiatu, przedstawiony po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów gmin warszawskich oraz wojewódzkiego komisarza wojewódzkiego dokona podziału m. st. Warszawy na okręgi wyborcze oraz ustali liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2) starosta powiatu warszawskiego zapewni obsługę administracyjną właściwej powiatowej komisji wyborczej.

2. Opinie zarządów gmin warszawskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być udzielone w terminie 7 dni od dnia wystąpienia. Brak opinii nie wstrzymuje przedstawienia wniosku radzie powiatu.";

54)

w art. 20 wyrazy "art. 19" zastępuje się wyrazami "art. 16a, art. 19 i art. 19a ust. 1".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK