U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw

i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach

inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i  prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 marca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i  prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:
- w art. 4 w ust. 1 użyty w różnych przypadkach wy
raz "objęcie" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "nabycie".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK