U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustawy

o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 marca 2001 r. ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "zasady" zastępuje się wyrazem "wymagania";

2)

w art. 1 w ust. 2 wyrazy "oraz wódek" zastępuje się wyrazami ", a także do wyrobu spirytusu oraz wyrobu i rozlewu wyrobów spirytusowych";

3)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "substancje niespożywane" dodaje się wyraz "odrębnie";

4)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 wyraz "charakterystycznymi" zastępuje się wyrazem "typowymi";

5)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 wyraz "wspomagające" zastępuje się wyrazem "pomagające";

6)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "dla zdrowia" dodaje się wyrazy "lub życia" oraz wyrazy "części metaliczne i szklane" zastępuje się wyrazami "części metalicznych i szklanych";

7)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "w zakładach garmażeryjnych" zastępuje się wyrazami "w innych zakładach";

8)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 13 wyraz "konsumenta" zastępuje się wyrazami "i życia człowieka";

9)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 15 wyraz "ludzi" zastępuje się wyrazem "człowieka";

10)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 18 skreśla się wyraz "płynny";

11)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 25:

  1. w lit. b) po wyrazach "środka spożywczego" dodaje się wyrazy "mającego wpływ na jego jakość zdrowotną",
  2. w lit. c) po wyrazie "jakości" dodaje się wyraz "zdrowotnej";

12)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 26 w zdaniu wstępnym wyrazy "lub używki" zastępuje się wyrazem "używki";

13)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 31 po wyrazie "pasz" dodaje się przecinek;

14)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 31 wyraz "narkotyków" zastępuje się wyrazami "środków odurzających i substancji psychotropowych";

15)

w art. 6 w ust. 1 wyrazy "lub do produkcji" zastępuje się wyrazami "oraz do produkcji";

16)

w art. 7 w ust. 1 po wyrazach "środków spożywczych, używek" dodaje się wyrazy ", dozwolonych substancji dodatkowych";

17)

w art. 9 w ust. 1 wyrazy "substancje dodatkowe i" zastępuje się wyrazami "substancje dodatkowe lub";

18)

w art. 9 w ust. 5 po wyrazach "Minister właściwy do spraw zdrowia" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa";

19)

w art. 10:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Reklama i promocja mleka początkowego i przedmiotów służących do karmienia niemowląt nie mogą przekazywać informacji, że karmienie mlekiem początkowym jest równoważne lub lepsze od karmienia naturalnego oraz nie mogą być prowadzone w zakładach opieki zdrowotnej, w obrocie tymi artykułami, a także w środkach masowego przekazu, z wyjątkiem publikacji naukowych lub popularnonaukowych upowszechniających wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem.",

b) w ust. 2 wyrazy ", wymagania w zakresie informacji lub innych form promocji lub reklamy dotyczących mleka początkowego, mleka następnego i mieszanki mlecznej oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt" zastępuje się wyrazami "oraz sposób i formy reklamy i informacji",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla mleka początkowego i przedmiotów służących do karmienia niemowląt dotyczące sposobu i formy reklamy i informacji, uwzględniając w szczególności:

1) niezbędne dane, jakie reklama ma zawierać,

2) informacje, których reklama nie może przekazywać,

3) sposób przekazywania informacji,

4) sposób znakowania,

mając na względzie propagowanie karmienia naturalnego oraz potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia lub życia człowieka.";

20)

w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2";

 

21)

w art. 13 w ust. 2 w zdaniu wstępnym oraz w art. 18 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyraz "zawiera" zastępuje się wyrazami "powinien zawierać";

22)

w art. 13 w ust. 4 w zdaniu wstępnym oraz w art. 18 w ust. 3 w pkt 1 wyraz "zaświadczenie" zastępuje się wyrazami "odpis (wyciąg, zaświadczenie)";

23)

w art. 13 w ust. 6 wyraz "wprowadzenia" zastępuje się wyrazem "przeprowadzenia";

24)

w art. 13 w ust. 9 skreśla się wyrazy "ograniczy lub";

25)

w art. 13 w ust. 9:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "wyda decyzję o" zastępuje się wyrazami "wyda decyzję",

b) w pkt 1 wyraz "zakazie" zastępuje się wyrazami "o zakazie",

c) w pkt 2 wyraz "zezwalająca" zastępuje się wyrazem "zezwalającą";

26)

w art. 14 w ust. 1 wyrazy "w art. 13 ust. 7 i 8" zastępuje się wyrazami "w art. 13 ust. 7, 8 i 9";

27)

w art. 15 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

28)

w art. 16 w ust. 1 wyrazy "i dozwolonych substancji dodatkowych" zastępuje się wyrazami ", dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatków do środków spożywczych i używek";

29)

w art. 17 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i końcowym oraz w ust. 3 w pkt 3, w art. 18 w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 3, w art. 21, w art. 24 w ust. 1 w pkt 7 oraz w art. 41 w ust. 4 wyrazy "w kraju" zastępuje się wyrazami "na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej";

30)

w art. 17 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "w ustawie";

31)

w art. 18 w ust. 3 w pkt 5 i 6 wyraz "produktu" zastępuje się wyrazem "artykułu";

32)

w art. 19 dotychczasowy ust. 1 oznacza się jako ust. 2, a dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 1;

33)

w art. 24 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "odżywczej" dodaje się wyrazy "w odniesieniu do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli ich wartość odżywcza pojawia się w znakowaniu przy ich prezentacji lub reklamie";

34)

w art. 24 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "z zagranicy - " dodaje się wyraz "także";

35)

w art. 29:

a) w pkt 3 wyraz "kontrolnego" zastępuje się wyrazem "kontroli",

b) w pkt 4 wyraz "kontrolnych" zastępuje się wyrazem "kontroli";

36)

w art. 30 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Obowiązek wdrożenia systemu HACCP nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców określonych w przepisach Prawa działalności gospodarczej.";

37)

w art. 30 skreśla się ust. 3;

38)

w art. 31 wyrazy "tej partii żywności i" zastępuje się wyrazami "tej partii żywności i wycofanie jej z obrotu oraz";

39)

w art. 34 w pkt 2 wyrazy "środkami kosmetycznymi i higienicznymi" zastępuje się wyrazem "kosmetykami";

40)

w art. 37 w ust. 1 po wyrazie "używki" dodaje się wyrazy ", substancje pomagające w przetwarzaniu";

41)

w art. 39 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub w halach targowych";

42)

w art. 39 w ust. 2 wyrazy "środkami transportu przeznaczonymi" zastępuje się wyrazami "ze środków transportu przeznaczonych";

43)

w art. 39:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "na podstawie decyzji, o których mowa w ust. 4",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy ", o której mowa w ust. 2," oraz wyrazy "sprzedawane ze" zastępuje się wyrazami "sprzedawane z danego";

44)

w art. 39 w ust. 3 wyrazy "zatrudnione w handlu" zastępuje się wyrazami "zajmujące się handlem";

45)

w art. 39 w ust. 3 wyrazy "w art. 35" zastępuje się wyrazami "w art. 35 ust. 1 i 4";

46)

w art. 41 w ust. 8 wyrazy "ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"," zastępuje się wyrazami "określi, w drodze rozporządzenia,";

47)

w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "Sanitarnej" dodaje się wyrazy "oraz Inspekcji Weterynaryjnej";

48)

w art. 44 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "porównawczych" zastępuje się wyrazem "biegłości";

49)

w art. 44 w ust. 2 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) międzynarodowa współpraca z laboratoriami referencyjnymi.";

50)

w art. 44:

a) w ust. 3 po wyrazach "minister właściwy do spraw zdrowia" dodaje się wyrazy ", a w zakresie swoich kompetencji minister właściwy do spraw rolnictwa -" oraz wyraz "wyznacza" zastępuje się wyrazem "wyznaczą",

b) w ust. 4 wyrazy "określi, w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze rozporządzeń";

51)

w art. 47 w zdaniu wstępnym wyrazy "obowiązującym zdrowotnym warunkom jakości" zastępuje się wyrazami "jakości zdrowotnej żywności";

52)

w art. 48 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "w art. 40" dodaje się przecinek oraz liczbę "43";

53)

w art. 48 w ust. 1 w pkt 2 liczbę "44" zastępuje się liczbą "45" oraz wyrazy "art. 46" zastępuje się wyrazami "art. 46 ust. 1";

54)

w art. 50 po wyrazie "Kto" dodaje się wyrazy "produkuje lub";

55)

w art. 51 w ust. 1 wyrazy "substancji dodatkowej dozwolonej" zastępuje się wyrazami "dozwolonej substancji dodatkowej";

56)

w art. 51 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "art. 10 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 1a";

57)

w art. 56 skreśla się pkt 6;

58)

w art. 56 w pkt 7 skreśla się lit. b) oraz oznaczenie lit. a);

59)

art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że art. 41 ust. 5 oraz art. 10 ust. 2, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 32, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczącym systemu HACCP wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK