U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustawy - Prawo o miarach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 marca 2001 r. ustawy - Prawo o miarach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 4 w pkt 17 przecinek na końcu zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 18;

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przy pobieraniu opłat, podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,";

3) w art. 16 w pkt 14 skreśla się wyrazy "w którym ogłaszane są zarządzenia wewnętrzne, wytyczne, decyzje, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia Prezesa,";

4) w art. 21 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "rozstrzygającego" zastępuje się wyrazem "orzekającego";

5) w art. 21 w ust. 3 wyrazy "przedsiębiorcy, osoby fizyczne lub osoby prawne, zwani dalej" zastępuje się wyrazami "osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej ";

6) w art. 21 w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach "7 dni" dodaje się wyrazy "od dnia doręczenia protokołu";

7) w art. 34 wyrazy "1 stycznia 2003 r." zastępuje się wyrazami "uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK