U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2001 r. ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustanawia się Medal za Zasługi dla Policji, zwany dalej "Medalem", który jest zaszczytnym wyróżnieniem za wybitny wkład we współpracę polskiej Policji z policjami innych państw lub za wybitne zasługi w realizacji ustawowych zadań Policji.";

2) w art. 2 w pkt 1 w lit. a) użyty dwukrotnie wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";

3) w art. 2 w pkt 2 w lit. a) wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";

4) w art. 5 w ust. 1, w art. 7 w ust. 1 oraz użyty dwukrotnie w art. 8 w ust. 1 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo";

5) w art. 9 w ust. 1 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "i";

6) w art. 10 w ust. 2 skreśla się pkt 4 i 5;

7) w art. 10 w ust. 2 w pkt 6:

a) wyrazy "lub wtórnika" zastępuje się wyrazami "i wtórnika",

b) wyrazy "lub zniszczenia" zastępuje się wyrazami "albo zniszczenia".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK