U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Jednocześnie upoważnia senatora Zdzisława Maszkiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK


projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37i ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przyznać bezrobotnym zamieszkałym we wszystkich lub niektórych powiatach (gminach), o których mowa w ust. 3, prawo do zasiłku i stypendium, o których mowa w art. 37j ust. 3 i art. 37d.";

2) w art. 37j dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zasiłek przedemerytalny, w wysokości określonej w ust. 3, przysługuje również osobie nie zamieszkałej w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, jeżeli stosunek pracy lub stosunek służbowy rozwiązany został z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące z co najmniej 100 pracownikami wykonującymi pracę na terenie jednego powiatowego urzędu pracy.";

3) w art. 37l w ust. 1 wyrazy "nie zalicza się okresu" zastępuje się wyrazami "zalicza się okres";

4) w art. 37n:

a) w ust. 1 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a",

b) w ust. 2 po wyrazach "ulega zawieszeniu" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2a",

c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Nie powoduje zawieszenia prawa do pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego:

.1 podjęcie po okresie 3 miesięcy od dnia nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, a także odpłatne wykonywanie pracy w zarządach, w radach nadzorczych, komisjach i innych stanowiących organach osób prawnych, jeżeli dochody z tych źródeł nie przekraczają miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia,

2. osiąganie dochodów z innych źródeł niż określone w pkt 1, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dochody z tych źródeł nie przekraczają miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia.".

Art. 2.

1. Do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, w rozumieniu art. 37l ust. 1 ustawy, o której mowa w art.1, zalicza się pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

2. Osobom, które nabyły prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego w okresie, o którym mowa w ust. 1, z tytułu pobierania w tym okresie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przysługuje od następnego dnia po spełnieniu warunków do ich nabycia.

3. Osobom, których prawo do pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uległo zawieszeniu, z tytułu osiągania dochodów, o których mowa w art. 37n ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, przysługuje prawo do zasiłku lub świadczenia od dnia zawieszenia uprawnienia.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-3, przyznaje się po złożeniu przez uprawnione osoby odpowiednich wniosków i dokumentów określonych przepisami ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

UZASADNIENIE

Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu została znowelizowana ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Począwszy od 1 stycznia 2001 r. zmienione zostały m. in. przepisy w zakresie nabywania uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. W przekonaniu Senatu, wprowadzone zmiany mogą powodować nieuzasadnione pogorszenie warunków życia osób, których sytuacja życiowa i tak często jest bardzo trudna.

Dlatego też w projekcie nowelizacji Senat proponuje, aby:

1. przywrócić Radzie Ministrów uprawnienie do przyznawania bezrobotnym zamieszkałym w powiatach (gminach) zagrożonych strukturalną recesją prawa do zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160% zasiłku dla bezrobotnych;

2. przywrócić prawo do zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160% zasiłku dla bezrobotnych osobom niezamieszkałym w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące z co najmniej 100 pracownikami wykonującymi pracę na terenie jednego powiatowego urzędu pracy;

3. przywrócić zasadę, zgodnie z którą do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego zaliczany jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

4. przywrócić zasadę, iż prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nie będzie zawieszane, jeżeli zainteresowana osoba podejmuje zatrudnienie w ograniczonym, określonym w ustawie, zakresie.

Uprawnienie przedstawione w pkt 2 ma zostać przywrócone począwszy od 1 stycznia 2002 r., upoważnienie dla Rady Ministrów zawarte w pkt 1 - po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji, a pozostałe uprawnienia - od dnia ogłoszenia nowelizacji, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2001 r. Ponieważ ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w zmienionym na niekorzyść zainteresowanych brzmieniu obowiązuje już od 1 stycznia 2001 r. - niezbędne było przygotowanie przepisu o charakterze przejściowym, zawartego w art. 2 projektu.

Projekt ustawy pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Przyjęcie ustawy w proponowanym brzmieniu oznacza zwiększenie wydatków z budżetu państwa o kwotę 30-50 mln zł w roku 2001 oraz o kwotę 300 mln zł w następnym roku budżetowym.